downloaden

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, mei 2014

Uit de Natuur-, Bos-, Landschap- en Houtketen (NBLH) komt biomassa vrij die kan worden inzet voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op 5 maart 2013 zijn door diverse partijen uit de bos-, hout-, natuur-, milieu- en energiesector in het kader van het Houtconvenant afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. De ondertekenaars van het Houtconvenant hebben behoefte aan een actuele en realistische inschatting van de bijdrage die de NBLH-sector kan leveren aan de realisatie van de doelen van het Energieakkoord. Probos heeft daarom het biomassapotentieel van de NBLH-sector geactualiseerd en berekend welke bijdrage de NBLH-sector kan leveren aan de hernieuwbare energiedoelen in 2020 en 2050. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze actualisatie.

Tags