Publicaties Rapporten: 2010

Martijn Boosten, Mark van Benthem en Patrick Jansen, december 2010

Verspreid over de Veluwe komen in bossen en natuurterreinen vele aarden wallen en walstructuren voor. Om deze elementen in het terreinbeheer een goede plek te geven en te kunnen waarderen, is kennis over de historie van de diverse wallen en walstructuren onontbeerlijk. Er is reeds behoorlijk veel bekend over de historie van wallen, maar er zijn ook nog veel lacunes in de kennis. Daarnaast is er behoefte aan handvatten voor het omgaan met wallen in het beheer.

Gebca Velema, november 2011

Intern

Martijn Boosten en Patrick Jansen, november 2010

De productie van de energiehoutpercelen verschilt sterk per locatie. Deze varieerde in 2005 tussen de 5 en 18 ton ds/ha/jaar met een gemiddelde van 10,3 ton ds/ha/jaar (Van Bussel, 2006). In 2007 is alleen perceel EC1 ‘Onder de Windmolens’ gemeten, omdat werd geconcludeerd dat alleen dit perceel geschikt was voor groei- en opbrengstmetingen. De productie in dit perceel was in 2007 met 10,31 ton ds/ha/jaar precies hetzelfde als in 2005. Wel was de spreiding in 2007 minder groot, namelijk tussen de 6 en 13 ton ds/ha/jaar.

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, september 2010

Probos heeft op verzoek van het LEI een quick scan uitgevoerd naar de markt van houtige biomassa in de Achterhoek. Deze quick scan maakt deel uit van een studie die het LEI uitvoert voor het project ‘Stoken op Streekhout’. In de quick scan is gekeken naar de huidige en potentiële marktvraag voor 'stookhout' in de Achterhoek en de marktontwikkelingen die van invloed zijn op prijs en aanbod van 'stookhout' in de Achterhoek.

Joop Spijker (Alterra) en Martijn Boosten, juni 2010

Biomassa is momenteel de belangrijkste duurzame ene rgiebron in Nederland. In 2009 was 3,95% van het totale energieverbruik in Ne derland duurzaam. Biomassa zorgde voor meer dan 60% van deze duurzame energie (CBS 2010) en is daarmee de belangrijkste bron voor duurzame energie. De nat ionale doelstelling voor het aandeel duurzame energie is met 20% ambitieus. Om d it doel te halen kan niet worden volstaan met alleen wind en zon. De komende jaren blijft biomassa, en met name hout, de belangrijkste bron voor duurzame ener gie.

Jaap van den Briel en Brechtje de Bruin, juni 2010

Kansrijk bos, een unieke vereniging van mens en natuur
Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat sociale werkvoorziening en zorg een waardevolle en kansrijke activiteit kan zijn voor beheerders van bos- en natuur. Mits kundig en zorgvuldig georganiseerd, kan er sprake zijn van een driedubbele win situatie; het bevordert het welzijn van de cliënten, het beantwoordt aan de doelstellingen van de zorginstellingen en/of reïntegratiebedrijven (‘vraag’) en het levert eigenaren en/of beheerders van bos- en natuur op meerdere vlakken (bedrijfsmatige) meerwaarde (‘aanbod’).

Nico Leek en Jan Oldenburger (Probos), Udo Mantau en Ulrike Saal (Universiteit Hamburg), Kit Prins en Florian Steierer (UNECE), Marcus Lindner, Hans Verkerk en Jeannette Eggers (EFI), Antti Asikainen en Perttu Anttila (METLA), June 2010

The relevance of woody biomass in all sect ors has substantially increased in the last decade. New consumers joined the mark et and new products were developed. Arising from higher ambitions and target s for renewable energy in general and wood in particular, the concern about availability of wood on a sustainable basis became more important. The upcomi ng competition between the demands for wood energy and traditional forest based industries in creases the need for better information on woody biomass at European level.

Nico Leek en Jan Oldenburger (Probos), Udo Mantau en Ulrike Saal (Universiteit Hamburg), Kit Prins en Florian Steierer (UNECE), Marcus Lindner, Hans Verkerk en Jeannette Eggers (EFI), Antti Asikainen en Perttu Anttila (METLA), June 2010

Method of the Wood Resource Balance.

Martijn Boosten, mei 2010

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd. In het Sprengenbos ligt ten noorden van de Bijsterbosweg een wal waarvan de oorsprong en vroegere functie onduidelijk is (Philipsen, pers. med.; Stork, pers. med.). Beide elementen liggen in de bossen van de gemeente Epe. De gemeente wil deze elementen behouden en waar nodig herstellen en beleefbaar maken. Hiervoor is echter nadere informatie nodig over de oorsprong en vroegere functie van deze elementen.

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Nico Leek, april 2010

Het Nederlands milieubeleid met betrekking tot hout is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen en het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en het illegaal hout van de markt te weren. Daartoe richt het beleid zich specifiek op het stimuleren van duurzaam bosbeheer en het voorkomen van illegale houtkap en het duurzaam inkopen en aanbesteden van hout. Om de Nederlandse overheid in staat te stellen haar beleid te toetsen is het belangrijk dat in beeld wordt gebracht hoeveel legaal en duurzaam geproduceerd hout er in 2008 op de Nederlandse markt beschikbaar is. In opdracht van de ministeries van VROM en LNV heeft Probos daarom deze monitoring uitgevoerd.

Patrick Jansen, januari 2010 (originele uitgave december 1999)

Opsnoeien wordt door boseigenaren en bosbeheerders over het algemeen als een zinvolle beheersmaatregel gezien, maar ze hebben twijfels over het rendement van de investering. Op dit moment zijn boseigenaren dan ook niet of nauwelijks bereid om hun bosopstanden op te snoeien. Ditzelfde probleem speelde in Nieuw Zeeland. Als (deel)oplossing is daar een succesvol certificeringssysteem voor opsnoeien ontwikkeld. Is dit ook een oplossing voor Nederland?

Mark van Benthem en Martijn Boosten, januari 2010

De rijksoverheid heeft als ambitie dat 100% van haar aankopen en aanbestedingen vanaf 2010 duurzaam moeten zijn; voor provincies en waterschappen is dit 50% en gemeenten streven naar 75%. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair.