downloaden

Martijn Boosten, Jan Oldenburger, Jeroen Oorschot (Borgman Beheer Advies), Martijn Boertjes (Biomassa Stroomlijn) en Jaap van den Briel, januari 2009

In dit project is de huidige Nederlandse logistiek voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap (oogst, verwerking, opslag en transport) in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar de belangrijkste knelpunten en kansen in de logistieke keten en zijn aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te heffen. Gezien de beperkte tijd die voor dit project beschikbaar was, moet dit project worden gezien als een eerste verkenning van de thematiek, die kan dienen als basis voor vervolgprojecten en vervolgonderzoeken van diverse deelaspecten van de biomassaketen.

Tags