Publicaties Rapporten

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt,  Martijn Boosten,  Joyce Penninkhof,  Sander Teeuwen,  Jasprina Kremers en Mark van Benthem, september 2020

In de Bossenstrategie wil men voor gebruik van hout uitgaan van cascadering waarbij hoogwaardige toepassingen worden bevorderd en na hoogwaardige en circulaire toepassing alleen nog beperkt kleinere reststromen overblijven voor energieproductie. Op basis van het huidige oogstaandeel van de bijgroei lijkt er ruimte voor een lichte stijging van de houtoogst in het Nederlandse bos.

Lees meer...

Boki Luske, Evert Prins (Louis Bolk Instituut), Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos), september 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij geen struikelblok vormen. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Louis Bolk Instituut en Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. De hoofdvraag hierbij was of een nieuwe gewascode nodig is voor andere vormen van agroforestry dan voedselbossen, of dat de huidige gewascodes volstaan.

Lees meer...

Martijn Boosten, Jasprina Kremers (Probos), Linda Noorman, Bart Vries (Provincie Groningen), Sander Teeuwen (Probos), augustus 2020

Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bos en bomen leveren aan klimaat, biodiversiteit en een mooie leefomgeving voor zowel gezondheid als recreatie. In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen. Deze publicatie geeft een overzicht van de doelen en de eerste uitwerking van dit programma. Waar liggen kansen voor uitbreiding van groen? Welke bijdrage leveren bos, groene lijnen in het landschap, erfbeplantingen en groen op bedrijventerreinen aan de CO2-reductie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving? Wat zijn hiervan de kosten? De publicatie is bedoeld om alle belanghebbenden (zoals provincie, gemeenten, waterschappen, groene gebiedspartners en agrarisch collectieven) te informeren, maar vooral te inspireren, om samen invulling te geven aan een groener en duurzamer Groningen.

Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos), Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland), Bart Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland), juli 2020

De Nederlandse bossen staan onder druk. Op veel plekken functioneert de bosbodem niet goed meer, omdat deze verzuurd is door een overmaat aan stikstof en zwaveloxide. Het veranderende klimaat zorgt voor droogte en hitte, wat voor nog grotere problemen en uitdagingen zorgt. De meeste grondwaterafhankelijke bossen staan nog eens extra onder druk, door een verlaging van de grondwaterstand. In opdracht van het ministerie van LNV hebben de Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer een kennisdocument geschreven over het revitaliseren van Nederlandse bossen met als doel om toekomstbestendige bossen te creëren die een breed scala aan functies kunnen vervullen. Het kennisdocument dient als input dient voor de Bossenstrategie.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel (Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), januari 2020

De factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer.