PHN maakt ruimte voor nieuwe samenwerking rondom thema ‘hout als duurzame grondstof’

02 november 2016

De vereniging Platform Hout in Nederland (PHN) is per 1 juli 2016 opgeheven. Het werk van PHN wordt voortgezet door diverse acties onder het ‘Actieplan bijdrage bos en hout aan de groene economie’.

PHN heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om hout maatschappelijk en politiek geaccepteerd te krijgen. Voor de maatschappelijke acceptatie is PHN het gesprek aangegaan met natuur- en milieuorganisaties. Dit met als inzet dat deze organisaties en PHN grotendeels hetzelfde doel hebben: het duurzaam beheer van bossen. Voor de politieke acceptatie heeft PHN de contacten met de ministeries van EZ en I&M en met de politiek aangehaald. Dit heeft geleid tot erkenning van het belang van hout in de groene, circulaire economie; van hout als grondstof voor de biobased economie; en van hout voor de aanpak van klimaatproblemen. Voor de toename van de politieke acceptatie van hout is ook van belang dat aangetoond is dat de economische toegevoegde waarde van de Nederlandse bos- en houtketens groter is dan die van de totale Nederlandse intensieve veehouderij (LEI, 2015). Bovenstaande inzet van PHN heeft er voor gezorgd dat een brede coalitie van negentien partijen tijdens de nationale klimaattop op 26 oktober 2016 het “Actieplan Bos en Hout” hebben kunnen presenteren en dat de intentieverklaring om het plan uit te werken tevens ondertekend is door premier Rutte en staatssecretaris Dijksma. Deze bredere samenwerking in nieuwe coalities zien wij als een belangrijke volgende stap in de verdere inbedding van de duurzame grondstof hout in onze Nederlandse samenleving.

Het archief van PHN is bewaring gegeven bij Het Gelders Archief;
De financiële verslaglegging is ondergebracht bij de VBNE.

Jaap van den Briel (Probos)
Oud secretaris PHN,

Namens de leden van Platform Hout Nederland:
Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV)
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP)
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE)

Wageningen, november 2016

© Probos , all rights reserved