Publicaties In de Pers

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos aan het Groenfonds. Stichting Probos was al die jaren partner van het Groenfonds voor de beoordeling van de bebossingsplannen en de berekening van de CO2-vastlegging.

Het resultaat mag er zijn: meer dan 2.600 nieuwe hectares bos erbij. Omdat de mogelijke verkoopprijs van een ton CO2 nog steeds niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds, heeft het Groenfonds in overleg met het ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten. De bossen blijven, die vallen allemaal onder de Wet Natuurbescherming. Ook het uitgekeerde geld voor de huur blijft voor de boseigenaar. De boseigenaren krijgen alleen zelf weer zeggenschap over de CO2 die hun bos vastlegt.

Lees meer...

www.pianoo.nl

Houtwereld, 10|2019

NPO Radio 5 | 4 juni 2019

Stad+Groen, 3|2019

Tags

NOS | 15 mei 2019

Nieuwe Oogst | 13 april 2019

PERSBERICHT
Zundert/Wageningen, 11 april 2019

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om in het kader van klimaatslim landgebruik waterbergingen in te zetten voor de teelt van houtige biomassa en te werken aan klimaatslimme landschapsinrichting. Door middel van een pilot willen beide organisaties bijdragen aan lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO.

Lees meer...

Kiplekker in het bos
Resource | 13 2019

Onderzoek naar vermindering uitstoot broeikasgassen
Wageningen World | 1 2019

Pluimveekrant | maart 2019

de bosbouw | 22 november 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Lees meer...

AD.nl | 23 oktober 2018

Vakblad Natuur Bos Landschap | oktober 2018

GroenKennisnet.nl, 10 oktober 2018

GroeneRuimte.nl, 10 oktober 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 2 oktober 2018

Het kwartaalblad “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” dat tussen 1964 en 1987 werd uitgegeven door Stichting Populier is digitaal beschikbaar via WUR Library. De ruim 500 artikelen die in de 24 jaargangen van het tijdschrift verschenen, zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

Lees meer...

ETTF newsletter, Autumn 2018

label