Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

De essenhakhoutbossen van Kolland en Overlangbroek zijn opgenomen in Natura 200 gebied Kolland en Overlangbroek, o.s. met het oog op de kenmerkende mossengemeenschappen die zich in deze bossen bevinden.

Lees meer...

Mountainbiken is een aandachtsgebied voor veel bos- en natuurbeheerders. Probos heeft onderzoek gedaan naar schade en overlast en daarna veel kennis ontwikkeld op het gebied van de aanleg van duurzame mountainbikeroutes.

Lees meer...

De uitwerking van een voorlichtingsconcept voor houtoogst en bosomvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van mobiele informatie-units.

Lees meer...

Bosbeheer wordt nog te sterk beperkt door grenzen, zowel opstand- als eigendomsgrenzen. Het zou beter zijn om op een groter schaalniveau te plannen, op boslandschapsniveau.

Lees meer...

De Nederlandse FSC-standaard, geaccordeerd in 2005, dient formeel elke vijf jaar herzien te worden. FSC International is bezig met een herziening van de FSC Principes en Criteria en een uitwerking van generieke indicatoren. Om die reden hoeft FSC Nederland niet voor 2012 te beginnen met het herzien van de Nederlandse FSC standaard.

Lees meer...

Sommige exotische plant- en struiksoorten gedragen zich ‘agressief’ en vormen een bedreiging voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen of veroorzaken overlast in wegbermen of langs waterlopen.

Lees meer...

Er is in Nederland weinig ervaring met de teelt van Thuja plicata voor houtproductie. Stichting Twickel en de Gemeente Epe hebben daarom aan Probos gevraagd een rapport samen te stellen met praktische informatie over de groeiplaatseisen, geschikte herkomsten, beheer en leveranciers van de ‘Western Red Cedar’.

Lees meer...

Een studie naar ontstaans- en escalatierisico's van bos- en natuurbranden op de Veluwe. In deze studie is op basis van literatuur en interviews op een rij gezet wat de meest risicovolle vegetatietypen en -eigenschappen zijn voor het ontstaan en escaleren van bos- en natuurbranden.

Lees meer...

Boscertificering is bedoelt om de duurzaamheid van het beheer te verbeteren. Biodiversiteit is één van de bosfuncties die hierbij centraal staat. Maar levert boscertificering ook een bijdrage aan de biodiversiteit?

Lees meer...

Probos heeft in 2005 een boek gepubliceerd over cultuurhistorie in het bosbeheer en besteedt sinds die tijd veel tijd aan dit onderwerp. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer organiseren regelmatig gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten voor haar beheerders. Dit jaar stond recreatie en cultuurhistorie centraal. Probos is gevraagd om het onderdeel cultuurhistorie voor haar rekening te nemen in vier regionale bijeenkomsten.

In 2010 verloopt de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Om ook de volgende jaren gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dienen het Bosschap en de vogelbescherming in 2009 een evaluatie uit te voeren van de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Lees meer...

Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. Cultuurhistorie speelde tot voor kot geen of een ondergeschikte rol. Probos heeft na ongeveer twee jaar onderzoek in  2005 een boek op de markt gebracht over historische boselementen.

Lees meer...

Stichting Probos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het voorkomen van schade en overlast door mountainbikers in bos- en natuurterreinen. Een methode om mountainbiken te reguleren is door het aanleggen van mountainbikeroutes.

Lees meer...

Van meerdere kanten is opgemerkt dat er bij mensen, die werkzaam zijn in de bossector, veel interesse is voor praktijkgerichte cursussen op hun vakgebied. Echter het aantal beschikbare cursussen is erg laag. Dit is de reden dat Probos het initiatief heeft genomen om samen met andere organisaties te gaan werken aan een volwaardig cursusaanbod voor de bossector.

Lees meer...

Als u besluit om op te snoeien voor kwaliteitshout, dan hoopt u waarschijnlijk dat dit bij de verkoop van het opgesnoeide hout ook leidt tot een hogere prijs. Als u aan kunt tonen hoe en wanneer er is opgesnoeid, dan zal het makkelijker zijn om de gedane investering te gelde te maken. Hiervoor kunt u uw opgesnoeide opstanden laten certificeren.

Lees meer...

Probos houdt zich al jaren bezig met (het beheer van) hakhout en is gevraagd om een veldwerkplaats te begeleiden over hakhoutbeheer.

Lees meer...

In 2008 wordt in Nijmegen het wereldkampioenschap wielrennen voor studenten georganiseerd. De marathon mountainbiken maakt hier onderdeel van uit.

Lees meer...

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Prorail en gemeente Nijmegen hebben in het kader van Natura 2000 een heideherstelplan opgesteld voor de westzijde van het Nederrijkswald. Dit plan voorziet in beheermaatregelen om de kenmerkende flora en fauna van heideterreinen te versterken.

Lees meer...

Nederland heeft talloze archeologische schatten verborgen in de bodem. Deze kunnen worden bedreigd door natuurontwikkelingsprojecten, waarbij de bodem wordt verstoort.

Lees meer...

De forten van de Nieuwe Holladnse Waterlinie kenden in de 19e eeuw uitgebreide beplantingen van hakhout, opgaande bomen en hagen. Deze beplantingen dienden ondermeer ter camouflage van de forten en als barrière tegen aanvallers.

Lees meer...

label