Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Tak- en tophout uit bossen wordt in Nederland nog maar weinig benut als bron voor houtige biomassa. Dit komt enerzijds omdat men nog niet volledig zicht heeft op de ecologische effecten van de oogst van tak- en tophout. Anderzijds is er ook geen goed overzicht in welke gevallen (bostypen en bosontwikkelingsfasen) oogst van tak- en tophout kostenefficiënt kan worden uitgevoerd.

Lees meer...

In het voorjaar van 2013 is een landelijke praktijkproef naar de bestrijding van duizendknoop met een looptijd van 4 jaar gestart. Meer dan 25 terreinbeheerders werken hierbij samen met Stichting Probos aan het vinden van effectieve bestrijdingsmethoden voor duizendknoop.

Lees meer...

In het kader van het grensoverschrijdende project ‘Speuren naar Bosgeschiedenis’ zullen in 2012 en 2013 negen erfgoedroutes verschijnen van bosgebieden in de Duits-Nederlandse Euregio Rijn-Waal.

Lees meer...

In 2013 is het precies 300 jaar geleden dat een Duitse bosbouwer, Hans Carl von Carlowitz, de term Nachhaltigkeit (duurzaamheid) introduceerde in zijn boek ‘Sylvicultura Eoconomica’ als reactie op het (verwachte) grote tekort aan hout in die tijd. De term was vooral bedoeld om nadruk te leggen op de noodzakelijkheid van een continue houtoogst en houtvoorziening, maar Von Carlowitz onderkende ook al de ethische en esthetische waarden van bos.

Lees meer...

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verkent Probos de mogelijkheden voor een praktijkproef voor de bestrijding van Japanse duizendknoop.

Lees meer...

Het Luntersche Buurtbosch is op woeste grond aangelegd vanaf 1889 in opdracht en naar ontwerp van de notaris dhr. J.H.Th.W. van den Ham (1822 – 1912). Na zijn overlijden schonk notaris Van den Ham het bos aan de door hem opgerichte ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’. Sinds 1912 zijn dus in zekere zin alle inwoners van Lunteren eigenaar van het Luntersche Buurtbosch. Een unieke situatie. Sinds 1974 beheert de gemeente Ede het Luntersche Buurtbosch.

Lees meer...

De afgelopen jaren zijn nieuwe inzichten ontstaan over de manier waarop bossen het beste kunnen worden beheerd met het oog op een multifunctionele functievervulling. Het gaat hierbij met name om de schaal waarop bossen beheerd dienen te worden en de dynamiek en variatie in tijd, schaal en maatregelen die hierbij gehanteerd wordt.

Lees meer...

Een welbekend motto is “Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”. Dat gaat zeker op voor bosbeheer, waarbij het vaak decennia, zo niet eeuwen, duurt voordat maatregelen tot het gewenste effect leiden.

Lees meer...

In 2012 hebben LTO Nederland, Raad voor Plantenrassen (RvP), Bosschap, Naktuinbouw, Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Handelsgroep Boom- en Heesterzaden (BoHeZa) een Green deal afgesloten onder de naam ‘Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt!’. Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen.

Lees meer...

Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Lees meer...

Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Lees meer...

De Nederlandse verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Stelling van Amsterdam, staan volop in de belangstelling. Er vinden diverse projecten plaats om deze linies en de vestingwerken binnen deze linies enerzijds beter beleefbaar en bereikbaar te maken en anderszijds om delen van deze linies een nieuwe functie te geven.

Lees meer...

Doel van het project is om bosbeheerders te stimuleren om de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oude Veluwse bossen te integreren in beheer, inrichting en publieksvoorlichting. Hiervoor wordt de laatste stand van kennis hierover gecommuniceerd naar bosbeheerders door middel van een symposium en artikel.

Lees meer...

NABU Naturschutzstation e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project VIEW ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

Lees meer...

De provincie Gelderland heeft in 2010 subsidie toegekend aan zeventien projecten op de Veluwe waarin de cultuurhistorie van bossen weer zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. In een aantal van de projecten van Het Geldersch Landschap en de gemeente Epe worden wallen en greppels hersteld.

Lees meer...

De aanplantactie
2011 Is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen. Stichting Probos is daarom samen Total Timber BV, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Staatsbosbeheer een aanplantactie gestart om de aanplant te stimuleren van inheemse boom- en struiksoorten die zeldzaam zijn geworden in het Nederlandse bos.

Lees meer...

Nagenoeg alle Europese bossen zijn beïnvloed door vele generaties mensen. Iedere generatie heeft daarbij zijn sporen nagelaten , die tot op de dag van vandaag in het bos is terug zijn te zien in o.a. grens- en wildwallen, rabatten, celtic fields, grafheuvels, leem-, grind- en ijzerkuilen, lanen en bomenrijen, hakhout, doelen- en grensbomen, historische wegen en paden, historische gebouwen en bouwsels enz.

Lees meer...

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd.

Lees meer...

Sociale werkvoorziening en zorg is een relatief nieuw fenomeen binnen het natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Vanuit de zorg en arbeidsvoorziening is er sprake van een toenemende vraag naar geschikte werkplekken.

Lees meer...

Het Eperholt en het Sprengenbos bij Epe zijn relatief jonge heideontginningsbossen, hoofdzakelijk aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw. De bossen bevatten diverse waardevolle relicten die kenmerkend zijn voor deze ontginningsgeschiedenis.

Lees meer...

label