Skip to main content
Werkveld:

Toekomstbestendig bosbeheer

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een langetermijnvisie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties.

Presentatie cursus bestrijding duizendknoop

Stichting Probos verzorgt tijdens de cursus Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen van Natuur & Ruimte een presentatie over de resultaten van de Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (2013-2017) en lopende praktijkproeven en projecten zoals het opstellen van het landelijk protocol om verspreiding van duizendknoop te voorkomen, de praktijktest waarin duizendknoop met een grondzuiger wordt verwijderd en de praktijkproef bestrijding met heet water.

Literatuurstudie bodemverdichting bij bosexploitatie

Onder bosbeheerders groeit langzaam het besef dat het gebruik van machines bij bosexploitatie negatieve gevolgen kan hebben op de bosbodem. Machines kunnen bodemverdichting en –vervorming veroorzaken. Dit kan onder meer leiden tot zuurstofgebrek in de bodem, afsterven van fijne wortels en een verminderde doorwortelbaarheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de (ondergrondse) biodiversiteit, maar ook voor de houtproductie. Daarnaast wordt insporing door machines niet gewaardeerd door recreanten en draagt het bij aan het negatieve imago van houtoogst. Tot slot kunnen met bodemverdichting en –vervorming onbewust archeologische resten in de ondergrond beschadigd raken.

Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel

In de komende jaren zal in de provincie Overijssel het aardgasverbruik verminderd moeten worden tot nul. Dit is een enorme opgave, waarvoor alle duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, warmtepompen en bio-energie nodig zullen zijn. In het Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (NEO) wordt een toename van bio-energie beoogd van 6 naar 10 PJ per jaar. Doelstelling is om een groter deel van het onbenutte biomassapotentieel uit bos- en landschap in Overijssel te mobiliseren door verbetering van beheer en aanplant van nieuwe elementen.

Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken

Op het platteland ligt er een groot potentieel om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Door de aanleg van nieuwe landschapselementen en houtopstanden kan er koolstof (CO2) worden vastgelegd. Hiermee kan tevens een meer aantrekkelijk en biodivers landschap worden gerealiseerd. Het vrijkomende hout bij onderhoud kan hierbij tevens worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere (biobased) producten.

Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs in 2015. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot.

Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos en landschap. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten, waaronder het project 'Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud'.

Klimaatproject revitalisering laagproductief bos

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten.

Landelijk protocol voorkomen verspreiding duizendknoop

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is zeer actueel en wijd verspreid. Deze invasieve exotische planten komen voorlopig niet op de EU-exotenverordening. Daarom wordt voor deze soorten geen landelijk beheersplan opgesteld. Tegelijkertijd wordt de negatieve impact van deze soorten momenteel breed erkend.

Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland

Dit project dat door BEON, Borgman Beheer, BTG, IGEV en Probos wordt uitgevoerd, is erop gericht gemeenten bij te staan bij het vinden van een verantwoorde inzet van biomassa bij de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Gelderland. Door objectieve informatie te verzamelen, bijeenkomsten te organiseren en het verstrekken van adviezen, wordt een bijdrage geleverd aan de zoektocht naar oplossingen voor de dilemma’s waar gemeenten voor staan bij de opstelling van warmteplannen, het verminderen van het aardgasgebruik en de duurzame inzet van biomassa.

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Probos werkt samen met andere partijen aan diverse praktijkproeven om deze soort te bestrijden en te beheersen. In opdracht van de provincie Gelderland doet Probos een praktijktest met het verwijderen van de duizendknoop waarbij gebruik wordt gemaakt van een grondzuiger.

Ontwikkelen infographics biomassa-issues

Bij het initiëren van houtverbrandingsprojecten op regionale schaal, en groter, met de inzet van houtige biomassa voor energieproductie en de biobased economie worden een drietal duurzaamheidsissues vaak opgeworpen als zorgpunt.

  1. Carbon debt en parity bij bosbeheer alsmede bij houtstromen uit landschapsbeheer en uit de bebouwde omgeving;
  2. Bodemkwaliteit in NL bossen, en ook bij verwijdering van hout bij landschapsbeheer en uit de bebouwde omgeving;
  3. LULUCF.

Ontwikkelen CO2-rekentool beplantingen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat beheert vele duizenden hectares aan bomen en bosvakken langs snelwegen en waterwegen en op andere terreinen. Momenteel ontwikkelt Rijkswaterstaat een aantal indicatoren waarmee kan worden gemeten welke bijdrage deze beplantingen leveren aan onder meer klimaatdoelen en circulaire doelen. Hiervoor wil Rijkswaterstaat graag meer inzicht krijgen in de CO2-vastlegging in haar beplantingen en in houtproducten die vrijkomen bij het beheer en onderhoud van deze beplantingen. Ook wil Rijkswaterstaat inzicht in de effecten die inrichting- en beheerkeuzes hebben op de CO2-vastlegging in deze beplantingen. In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelen Probos en Face the Future een rekentool waarmee de CO2-vastlegging kan worden berekend.

Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad

Het borrelt rondom Lelystad van de initiatieven waarin hout en/of houtachtige gewassen voor opwekking van duurzame warmte een centrale rol spelen. Sportcomplex de Koploper heeft een houtkachel voor verwarming van het sportcomplex en zwembad en heeft de wens om lokaal geteelde biomassa te benutten. Uit een verkenning die Probos en Kolstee Proces- en projectadvisering hebben uitgevoerd in de periode 2014-2016 blijkt dat er in en rondom Lelystad vele tientallen hectares restgronden liggen die in potentie benut kunnen worden voor biomassateelt. Hiermee kan het sportcomplex in theorie aan haar biomassabehoefte voorzien. Als vervolgstap wordt er nu gewerkt aan de stimulering van biomassateelt in en rondom Lelystad door het uitwerken van randvoorwaarden en concrete businesscases voor teelt en het maken van afspraken voor aanplant en exploitatie van biomassaplantages met groenaannemers en terreineigenaren.

Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050

In een recente Kamerbief met betrekking tot de SDE+ 2018 stelt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat hij beter in kaart wil laten brengen in hoeverre de beschikbaarheid van lokaal beschikbaar snoei- en dunningshout op dit moment beperkend is voor stadsverwarmingsprojecten en/of andere energieprojecten. Initiatiefnemers van nieuwe energieprojecten stellen namelijk dat de regionale beschikbaarheid van houtchips en verse houtshreds een risico vormt voor de realisatie van deze projecten. Zij baseren zich hierbij aan de vraagkant op een vergelijking tussen de bestaande vraag vanuit operationele biomassacentrales en alle projecten die wel al een SDE+ toekenning hebben ontvangen, maar nog niet zijn gebouwd. Voor het aanbod van houtchips en vers houtshreds baseren ze zich op de publicatie van Probos waarin de houtige biomassamarkt van 1 Mton in Nederland in 2014 wordt beschreven . De gecombineerde huidige en toekomstige vraag overstijgen dit marktvolume aanzienlijk. In een meer recent artikel heeft Probos het marktvolume vastgesteld op 1,2 Mton.

Demonstratie liermachine

In het bosbeheer komt er steeds meer aandacht voor de bescherming van de bosbodem. Het besef groeit dat de inzet van zware machines insporing en bodemverdichting kan veroorzaken, wat kan leiden tot achteruitgang van het bodemleven en afsterven van fijne wortels. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de productiviteit van bossen als de biodiversiteit. Er is daarom behoefte aan meer kennis over bodembesparende oogsttechnieken. In samenwerking met de gemeente Nunspeet en de VBNE organiseert Probos een demonstratie met een liermachine, waarmee stammen uit het bos kunnen worden gesleept met minimale bodembeschadiging.

Digitaliseren tijdschrift Populier en actualiseren website populierenland

De populier is een veelzijdige boom met brede toepassingsmogelijkheden in bos, landschap en stedelijk groen. In de praktijk ontbreekt het echter vaak aan kennis over het beheer en de toepassingsmogelijkheden van de diverse populierensoorten en -klonen. Het is daarom belangrijk om bestaande kennis over de populier digitaal te ontsluiten. De huidige website www.populierenland.com van Stichting Populier bevat een schat aan informatie, maar is al meer dan 15 jaar oud en daarmee niet meer van deze tijd. Ook is de site al enkele jaren niet meer echt geactualiseerd. Probos en Stichting Populier gaan de site daarom moderniseren, actualiseren en beter doorzoekbaar te maken.

Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland

Hoewel bio-energie gezien blijft worden als onmisbare schakel in het oplossen van het energie- en klimaatvraagstuk, groeit de zorg over de beschikbaarheid van biomassa. Dit punt komt ook terug in de recente Biomassa 2030 beleidsnotitie van het Rijk. In deze notitie staan een aantal concrete actiepunten. Die worden gezien als cruciaal voor het verminderen van de groeiende spanning tussen vraag en aanbod.

Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen o.a. de oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen beschadigen. In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op meer dan 100 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Ook anderen partijen hebben ervaring opgedaan met de bestrijding van duizendknoop.

Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens

Het project “Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens” heeft als doel dat meer partijen zich effectief gaan inzetten voor lokale- en regionale biomassaketens. Het doel is zodoende bij te dragen aan de versterking, vergroting (‘meer PJ’s’) en verduurzaming van de lokale mobilisatie- en verwaarding van houtige biomassa voor hernieuwbare energie en/of biobased toepassingen. Gemeenten en hun partners worden concrete handvatten geboden om initiatiefnemers effectief te kunnen identificeren, stimuleren en ondersteunen.

Optimalisatie CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen

Staatsbosbeheer staat de komende jaren voor de opgave om honderden hectares door essentaksterfte aangetaste bossen gezond te maken. Hierbij zal het aangetaste bos worden verjongd met andere boomsoorten. In opdracht van Staatsbosbeheer en Greenchoice onderzoeken Probos en Face the Future welke ingrepen kunnen worden genomen om de CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen te optimaliseren en welke investeringen dit vergt.