De afgelopen jaren zijn nieuwe inzichten ontstaan over de manier waarop bossen het beste kunnen worden beheerd met het oog op een multifunctionele functievervulling. Het gaat hierbij met name om de schaal waarop bossen beheerd dienen te worden en de dynamiek en variatie in tijd, schaal en maatregelen die hierbij gehanteerd wordt.

Deze inzichten zijn bij een zeer kleine groep bekend, maar nog niet bij de grote groep bosbeheerders. Het gevolg hiervan is dat de resultaten van bosbeheer niet optimaal zijn en in veel gevallen beheers- en beleidsdoelen niet worden gehaald: de biodiversiteit blijft achter bij de verwachtingen, de beheerkosten zijn te hoog, de houtoogst neemt sterk af, de recreatieve waardering is minder hoog dan verwacht. De toepassing van de nieuwe inzichten vergt een substantiële omkering in denken en handelen, bijvoorbeeld op de volgende gebieden:

  • van statisch naar dynamisch beheren;
  • van opstand- en eigendomsgericht beheren naar beheren op boslandschapniveau;
  • van het beheren binnen vaste kaders naar beheren met variatie in tijd, schaal en maatregelen.

Wat is de meest effectieve en efficiënte manier om zo’n omkering in denken te bewerkstelligen? De ervaringen binnen het bosbeheer hebben laten zien dat een goed beheerconcept het beste instrument is om dit te bereiken bij een grote groep bosbeheerders, waarvan het kennisniveau en professionaliteit sterk varieert. De ontwikkeling van zo’n concept staat centraal in dit project. Gezien het doel van het nieuwe concept is voor de naam ‘Boslandschappen’ gekozen.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2011 -2012

Tags

label