Projecten Bosuitbreiding

Het doel van dit project is de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de klimaatpilots van KE2018 en KE2019 beschikbaar te stellen ten behoeve van de provinciale plannen, de provincies te inspireren en te ondersteunen om voortvarend te werken aan plannen die gezamenlijk invulling geven aan de BBN-afspraken in het te sluiten Klimaatakkoord, een overzicht te produceren waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken, en daarmee inzicht in de resterende opgave en een podium te bieden voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen provincies.

Lees meer...

Het doel is het realiseren van een pilot landschappelijke inpassing bosaanplant van circa 3 Ha. leidend tot versterkt handelingsperspectief en kennisdragers (gereedschapskist).

Lees meer...

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen. Bossen en agrarisch gebied zijn verreweg de meest bezochte ‘groene’ bestemmingen in Nederland . Kortom: er is veel behoefte aan meer bomen en bos in het Nederlandse landschap. Echter, grond is in Nederland schaars, daarom moet er worden gekeken naar slimme functiecombinaties.

Lees meer...

Nederland kent ruim 2.700 hectare kippenuitloop . Per bedrijf is er al gauw sprake van 6 tot 8 hectare uitloop. In deze uitlopen liggen grote kansen voor agroforestry. Door de aanplant van bomen in kippenuitlopen wordt niet alleen het welzijn van de kippen verbeterd, maar kan er tevens een bijdrage worden geleverd aan de vastlegging van CO2.

Lees meer...

De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos, beplantingen en hout(vezel) bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Stichting Probos heeft actief meegewerkt aan het opstellen van het plan en is één van de ondertekenaars.

Lees meer...

Probos is partner in het Boscertificatensysteem van het Nationaal Groenfonds, dat een financiële bijdrage levert aan projecten voor nieuwe bosaanleg in Nederland. Probos is verantwoordelijk voor de bosbouwkundige beoordeling, berekening van de CO2-vastlegging per project en de opleveringscontrole. Zij adviseert het Nationaal Groenfonds over bosbouwkundige aspecten van de ingediende projecten.

Lees meer...

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

Lees meer...

Het Alblasserbos is 25 jaar geleden aangelegd. Het IJsselbos nabij IJsselstein gaat binnenkort de grond in. De afgelopen halve eeuw is er in de Randstad ruim 3000 ha bos op rijke grond geplant.

Lees meer...

Er worden in Nederland talloze nieuwe bossen aangelegd, onder andere door en voor Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit van deze nieuwe bossen te waarborgen en/of te verhogen gaat Probos in samenwerking met Staatsbosbeheer een kwaliteitsplan voor bosaanleg ontwikkelen. De resultaten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de volledige herziening van het boek ‘De aanleg van nieuwe bossen’.

Lees meer...

Cultuurhistorie speelt een ondergeschikte rol bij de aanleg van deze nieuwe bossen. Dit is een bedreiging voor het streekeigen karakter van deze gebieden en er wordt een interessante kans gemist om dit juist te versterken.

Lees meer...

Probos werkt mee aan aanleg eerste ‘zoutwaterbos’ ter wereld. Natuurlijk zijn er de mangrovebossen, maar in de kurkdroge delta van de rivier Colorado in Mexico gaat het om compleet andere omstandigheden. In 2006 zijn met begeleiding van Probos de eerste 12.000 zoutminnende bomen geplant.

Lees meer...

Natuurlijke bosranden zijn cruciaal voor veel plant- en diersoorten. Toch zijn er in Nederland maar weinig goed ontwikkelde natuurlijke bosranden te vinden. Hoog tijd dus dat er meer bosranden worden aangelegd. Probos heeft daarom in samenwerking met Bronnen voor nieuwe natuur een aanplantactie op touw gezet om de aanplant van bosranden op geschikte plaatsen te stimuleren.

Lees meer...

De populier is ongetwijfeld één van de meest aangeplante boomsoorten in Nederland. Maar het is vooral de Euramerikaanse of Canadapopulier die veel is aangeplant.

Lees meer...

In het kader van het bosvoorlichtingsproject KISbos werd aandacht besteed aan de financiële, organisatorische, fiscale, bosbouwkundige en planologische aspecten van bosaanleg.

Lees meer...

label