Vanaf juni 2021 is het mogelijk om bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) koolstofcertificaten aan te vragen voor projecten waarin met de aanplant van nieuw bos en bomen buiten bosverband CO2 wordt vastgelegd. Agrariërs die aan de slag gaan met agroforestry-beplantingen in de vorm van boomweides en lijnvormige beplantingen zoals houtwallen kunnen koolstofcertificaten aanvragen en via de verkoop van deze certificaten aanvullende inkomsten krijgen waarmee ze (een deel van) de aanplant en het beheer kunnen financieren.

Aan het indienen van een aanvraag bij SNK zijn kosten verbonden. Dit zijn onder meer kosten voor de registratie en validatie van een project door SNK, maar ook kosten voor het inhuren van externen voor het opstellen van een projectplan en het uitvoeren van periodieke monitoring. Op dit moment is er nog te weinig zicht op deze kosten en daarmee onvoldoende in beeld of het voor agrariërs financieel aantrekkelijk is om aanplantprojecten in te dienen bij SNK. Daarbij is het ook van belang om in beeld te krijgen vanaf hoeveel hectare een project voldoende groot is om een rendabele aanvraag te kunnen doen en welke schaalvoordelen er te behalen zijn door het bundelen van aanplantprojecten (samenwerking door meerdere agrariërs).

Samen met de provincie Noord-Brabant verkennen Probos en Rombouts Agroecologie wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijke aanvraag voor koolstofcertifcaten van een groep van 8 tot 10 agrarische ondernemers.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Stichting Probos) en Piet Rombouts (Rombouts Agroecologie)
opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant
periode van uitvoering: 2021 

Tags

label