Projecten Bosuitbreiding

Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte.  Lees meer...

Tags

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. De provincie wil daarom inzicht krijgen in welke opties er zijn voor het vastleggen van CO2 met Bos, Bomen en Natuur.
In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor onder meer de landelijke Bosstrategie en de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Lees meer...

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij een struikelblok vormen. Voor de specifieke vorm van voedselbossen is hierin dankzij de Green Deal Voedselbossen inmiddels een wezenlijke stap gezet, waarbij een nieuwe gewascode is gedefinieerd die gebruikt wordt bij de opgave om in aanmerking te komen voor de gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De onderzoeksvraag is of een nieuwe gewascode voor andere vormen van agroforestry ook nodig is, of dat huidige gewascodes volstaan.

Lees meer...

De provincie Groningen werkt aan een Kansenkaart Bos en Hout. De provincie wil hiermee de provinciale ambitie om het huidige bosareaal van 7100 hectare met 10% uit te breiden concretiseren. In 10 jaar tijd wil de provincie via verschillende programmalijnen nieuwe bossen en landschappelijke beplantingen realiseren.

Probos ondersteunt de provincie bij het uitwerken van de kansenkaart door onder meer een cijfermatige onderbouwing van de kosten en de (klimaat)baten. Daarnaast werkt Probos per programmalijn een aantal mogelijke beplantingstypen uit. Hierbij wordt gezocht naar beplantingen die passen binnen het Groningse landschap met boom- en struiksoorten die bijdragen aan de CO2-vastlegging, de natuurwaarden versterken en tevens andere (maatschappelijke) baten opleveren.

Lees meer...

Staatsbosbeheer verkent de opties voor financiering van bosaanleg door middel van Carbon Credits. Daarom wil Staatsbosbeheer binnen de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) een methode opstellen waarmee de CO2-emissiereductie van bosaanleg projecten kan worden vastgesteld en er CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven voor deze projecten. Probos en Face the Future stellen in opdracht van Staatsbosbeheer een methodedocument op waarmee projecten kunnen worden getoetst op additionaliteit en aan de hand waarvan de baseline en emissiereductie van een project kan worden vastgesteld.

Lees meer...

In het kader van het Klimaatakkoord bestaat de wens om het areaal landschapselementen verder uit te breiden om hiermee de CO2-vastlegging in het landelijke gebied te versterken. ZLTO en Probos verkennen in opdracht van RVO de kansen voor nieuwe klimaatslimme landschapselementen in de Regio Rivierenland. In het project worden agrariërs en andere gebiedspartijen voorgelicht over de voordelen van klimaatslimme landschapselementen en mogelijke functiecombinaties bij het aanleggen van landschapselementen. Daarnaast wordt er verkend wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van nieuwe klimaatslimme landschapselementen in deze regio en worden kansrijke beplantingsprojecten geselecteerd en voorbereid.

Lees meer...

Het doel van dit project is de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de klimaatpilots van KE2018 en KE2019 beschikbaar te stellen ten behoeve van de provinciale plannen, de provincies te inspireren en te ondersteunen om voortvarend te werken aan plannen die gezamenlijk invulling geven aan de BBN-afspraken in het te sluiten Klimaatakkoord, een overzicht te produceren waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken, en daarmee inzicht in de resterende opgave en een podium te bieden voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen provincies.

Lees meer...

Het doel is het realiseren van een pilot landschappelijke inpassing bosaanplant van circa 3 Ha. leidend tot versterkt handelingsperspectief en kennisdragers (gereedschapskist).

Lees meer...

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen. Bossen en agrarisch gebied zijn verreweg de meest bezochte ‘groene’ bestemmingen in Nederland . Kortom: er is veel behoefte aan meer bomen en bos in het Nederlandse landschap. Echter, grond is in Nederland schaars, daarom moet er worden gekeken naar slimme functiecombinaties.

Lees meer...

Nederland kent ruim 2.700 hectare kippenuitloop . Per bedrijf is er al gauw sprake van 6 tot 8 hectare uitloop. In deze uitlopen liggen grote kansen voor agroforestry. Door de aanplant van bomen in kippenuitlopen wordt niet alleen het welzijn van de kippen verbeterd, maar kan er tevens een bijdrage worden geleverd aan de vastlegging van CO2.

Lees meer...

De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos, beplantingen en hout(vezel) bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Stichting Probos heeft actief meegewerkt aan het opstellen van het plan en is één van de ondertekenaars.

Lees meer...

Probos is partner in het Boscertificatensysteem van het Nationaal Groenfonds, dat een financiële bijdrage levert aan projecten voor nieuwe bosaanleg in Nederland. Probos is verantwoordelijk voor de bosbouwkundige beoordeling, berekening van de CO2-vastlegging per project en de opleveringscontrole. Zij adviseert het Nationaal Groenfonds over bosbouwkundige aspecten van de ingediende projecten.

Lees meer...

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

Lees meer...

Het Alblasserbos is 25 jaar geleden aangelegd. Het IJsselbos nabij IJsselstein gaat binnenkort de grond in. De afgelopen halve eeuw is er in de Randstad ruim 3000 ha bos op rijke grond geplant.

Lees meer...

Er worden in Nederland talloze nieuwe bossen aangelegd, onder andere door en voor Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit van deze nieuwe bossen te waarborgen en/of te verhogen gaat Probos in samenwerking met Staatsbosbeheer een kwaliteitsplan voor bosaanleg ontwikkelen. De resultaten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de volledige herziening van het boek ‘De aanleg van nieuwe bossen’.

Lees meer...

Cultuurhistorie speelt een ondergeschikte rol bij de aanleg van deze nieuwe bossen. Dit is een bedreiging voor het streekeigen karakter van deze gebieden en er wordt een interessante kans gemist om dit juist te versterken.

Lees meer...

Probos werkt mee aan aanleg eerste ‘zoutwaterbos’ ter wereld. Natuurlijk zijn er de mangrovebossen, maar in de kurkdroge delta van de rivier Colorado in Mexico gaat het om compleet andere omstandigheden. In 2006 zijn met begeleiding van Probos de eerste 12.000 zoutminnende bomen geplant.

Lees meer...

Natuurlijke bosranden zijn cruciaal voor veel plant- en diersoorten. Toch zijn er in Nederland maar weinig goed ontwikkelde natuurlijke bosranden te vinden. Hoog tijd dus dat er meer bosranden worden aangelegd. Probos heeft daarom in samenwerking met Bronnen voor nieuwe natuur een aanplantactie op touw gezet om de aanplant van bosranden op geschikte plaatsen te stimuleren.

Lees meer...

De populier is ongetwijfeld één van de meest aangeplante boomsoorten in Nederland. Maar het is vooral de Euramerikaanse of Canadapopulier die veel is aangeplant.

Lees meer...

In het kader van het bosvoorlichtingsproject KISbos werd aandacht besteed aan de financiële, organisatorische, fiscale, bosbouwkundige en planologische aspecten van bosaanleg.

Lees meer...

label