Projecten Bosuitbreiding

Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte.  Lees meer...

Tags

Wegbermen zijn noodzakelijk voor het functioneren van wegen. Daarnaast kunnen bermen ook andere functies vervullen, bijvoorbeeld voor natuur. Voor Rijkswaterstaat staan verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer voorop. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Mobiliteit wil onderzoeken of Rijkswaterstaat met haar bermen kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in de Nationale Bossenstrategie. Daarom zal Probos voor bos, bomen en struiken langs het hoofdwegennet inzichtelijk maken wat de ecosysteemdiensten zijn en welke bijdrage zij ook kunnen leveren bij het halen van diverse andere beleidsdoelen. Daarnaast wordt een beslisboom ontwikkeld om een goed onderbouwde keuze te maken tussen boom- en struiksoorten op basis van ecosysteemdiensten en locatie specifieke omstandigheden zoals bodemgesteldheid en de grondwaterstand.

Lees meer...

De provincie Gelderland wordt met enige regelmaat benaderd met betrekking tot initiatieven waarin de teelt en toepassing van de boomsoort Paulownia centraal staat. Met name de snelle groei, de calorische verbrandingswaarde en grote CO2-opname worden als positieve eigenschappen genoemd. Stichting Probos is gevraagd om aan de hand van een literatuurstudie een kennisdocument samen te stellen dat inzicht geeft in de kansen voor en mogelijke risico's bij de toepassing van de boomsoort Paulownia voor biomassateelt en houtproductie in Nederland.

Lees meer...

In november 2020 is de Bossenstrategie tot stand gekomen. Hierin zijn stevige ambities voor de komende tien jaar neergelegd:
- 37.000 hectare nieuw bos;
- vitaliseren van bestaande bossen; en
- nieuwe landschappelijke beplantingen en agroforestry.

Deze ambities betekenen een enorme plantopgave voor het komende decennium. Essentieel is dat er bij die plantopgave gebruik wordt gemaakt van geschikt plantmateriaal. Dit is namelijk bepalend voor het functioneren van bossen en beplantingen over vele decennia. Aan de grote plantopgave kan alleen worden voldaan als de hele keten van uitgangs- en plantmateriaal op orde is: van bescherming en verbetering van zaadbronnen, via het op tijd bestellen en kweken van gegarandeerd geschikt plantmateriaal, tot en met de juiste toepassing en kennis daarover bij eindgebruikers. Dit geldt zowel voor de keten van autochtoon inheems plantmateriaal gericht op natuurbos en landschappelijke beplantingen als voor de keten van bosbouwkundig materiaal gericht op toepassing in multifunctioneel bosbeheer.

Lees meer...

In Nederland zijn er veel plannen en ambities om het bosareaal uit te breiden. Voor het realiseren van deze plannen is grond en financiering nodig. Grondeigenaren en financiers die bossen en bomen aan willen planten kunnen elkaar nu vaak niet vinden. Daarom werkt Probos aan het opzetten van een bossenmakelaar.

Wat gaat die bossenmakelaar allemaal doen? We willen klimaatfinanciering toegankelijker maken voor kleine initiatieven. We willen een netwerk opzetten van sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau die precies weten waar gronden beschikbaar zijn. We willen initiatiefnemers wegwijs maken in het woud aan regels dat komt kijken bij bosaanplant. We willen technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) toegankelijk maken voor initiatiefnemers.

Probos hoort ook graag uw wensen voor de Bossenmakelaar. Waar heeft u behoefte aan? Laat het ons weten via dit reactieformulier!  

De provincie Flevoland heeft in het kader van haar Bossenstrategie de ambitie uitgesproken om het bosareaal in de provincie tot 2030 te vergroten met 1200 hectare. Dit resulteert in een netto toename van het bosareaal in Flevoland met 10%. Probos heeft in samenwerking met Bosgroep Midden-Nederland voor de provincie een afwegingskader opgesteld waarmee kan worden bepaald waar bosuitbreiding in Flevoland het meest wenselijk is en welke bos- en beplantingstypen kunnen worden toegepast om invulling te geven aan de bosuitbreidingsambitie. Tevens is een kansenkaart gemaakt met zoekgebieden voor nieuw bos in Flevoland.

Lees meer...

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling een perceel grond van bijna 11 hectare verworven in De Geelders (Schijndel, Meierijstad). Dit perceel, genaamd De Hooge Beek, heeft een zeer grote ecologische potentie. De bedoeling is om op het perceel een leembos te creëren om hiermee De Geelders als leembosbiotoop te versterken. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel heeft ARK besloten een ontwerpwedstrijd hiervoor te organiseren. Dit om meer ontwerpkracht te kunnen ontwikkelen dat gebruikt wordt ter inspiratie voor de inrichting van het perceel Hooge Beek, maar ook voor andere percelen die door ARK worden aangekocht ter versterking van de leembossen van De Geelders.

Probos en inZicht ondersteunen ARK bij het organiseren en begeleiden van de ontwerpwedstrijd.

Lees meer...

De Coalitie Bos & Hout is een informeel netwerk van organisaties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties die ervan overtuigd zijn dat bomen, bos en hout een nog grotere bijdrage aan maatschappelijke opgaven kunnen leveren dan zij nu al doen. Samen met Arboribus Silva ondersteunt Probos de Coalitie organisatorisch. Meer informatie: www.coalitiebosenhout.nl

Lees meer...

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. De provincie wil daarom inzicht krijgen in welke opties er zijn voor het vastleggen van CO2 met Bos, Bomen en Natuur.
In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor onder meer de landelijke Bosstrategie en de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Lees meer...

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij een struikelblok vormen. Voor de specifieke vorm van voedselbossen is hierin dankzij de Green Deal Voedselbossen inmiddels een wezenlijke stap gezet, waarbij een nieuwe gewascode is gedefinieerd die gebruikt wordt bij de opgave om in aanmerking te komen voor de gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De onderzoeksvraag is of een nieuwe gewascode voor andere vormen van agroforestry ook nodig is, of dat huidige gewascodes volstaan.

Lees meer...

De provincie Groningen werkt aan een Kansenkaart Bos en Hout. De provincie wil hiermee de provinciale ambitie om het huidige bosareaal van 7100 hectare met 10% uit te breiden concretiseren. In 10 jaar tijd wil de provincie via verschillende programmalijnen nieuwe bossen en landschappelijke beplantingen realiseren.

Probos ondersteunt de provincie bij het uitwerken van de kansenkaart door onder meer een cijfermatige onderbouwing van de kosten en de (klimaat)baten. Daarnaast werkt Probos per programmalijn een aantal mogelijke beplantingstypen uit. Hierbij wordt gezocht naar beplantingen die passen binnen het Groningse landschap met boom- en struiksoorten die bijdragen aan de CO2-vastlegging, de natuurwaarden versterken en tevens andere (maatschappelijke) baten opleveren.

Lees meer...

Staatsbosbeheer verkent de opties voor financiering van bosaanleg door middel van Carbon Credits. Daarom wil Staatsbosbeheer binnen de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) een methode opstellen waarmee de CO2-emissiereductie van bosaanleg projecten kan worden vastgesteld en er CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven voor deze projecten. Probos en Face the Future stellen in opdracht van Staatsbosbeheer een methodedocument op waarmee projecten kunnen worden getoetst op additionaliteit en aan de hand waarvan de baseline en emissiereductie van een project kan worden vastgesteld.

Lees meer...

In het kader van het Klimaatakkoord bestaat de wens om het areaal landschapselementen verder uit te breiden om hiermee de CO2-vastlegging in het landelijke gebied te versterken. ZLTO en Probos verkennen in opdracht van RVO de kansen voor nieuwe klimaatslimme landschapselementen in de Regio Rivierenland. In het project worden agrariërs en andere gebiedspartijen voorgelicht over de voordelen van klimaatslimme landschapselementen en mogelijke functiecombinaties bij het aanleggen van landschapselementen. Daarnaast wordt er verkend wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van nieuwe klimaatslimme landschapselementen in deze regio en worden kansrijke beplantingsprojecten geselecteerd en voorbereid.

Lees meer...

Het doel van dit project is de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de klimaatpilots van KE2018 en KE2019 beschikbaar te stellen ten behoeve van de provinciale plannen, de provincies te inspireren en te ondersteunen om voortvarend te werken aan plannen die gezamenlijk invulling geven aan de BBN-afspraken in het te sluiten Klimaatakkoord, een overzicht te produceren waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken, en daarmee inzicht in de resterende opgave en een podium te bieden voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen provincies.

Lees meer...

Het doel is het realiseren van een pilot landschappelijke inpassing bosaanplant van circa 3 Ha. leidend tot versterkt handelingsperspectief en kennisdragers (gereedschapskist).

Lees meer...

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen. Bossen en agrarisch gebied zijn verreweg de meest bezochte ‘groene’ bestemmingen in Nederland . Kortom: er is veel behoefte aan meer bomen en bos in het Nederlandse landschap. Echter, grond is in Nederland schaars, daarom moet er worden gekeken naar slimme functiecombinaties.

Lees meer...

Nederland kent ruim 2.700 hectare kippenuitloop . Per bedrijf is er al gauw sprake van 6 tot 8 hectare uitloop. In deze uitlopen liggen grote kansen voor agroforestry. Door de aanplant van bomen in kippenuitlopen wordt niet alleen het welzijn van de kippen verbeterd, maar kan er tevens een bijdrage worden geleverd aan de vastlegging van CO2.

Lees meer...

De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos, beplantingen en hout(vezel) bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Stichting Probos heeft actief meegewerkt aan het opstellen van het plan en is één van de ondertekenaars.

Lees meer...

Probos is partner in het Boscertificatensysteem van het Nationaal Groenfonds, dat een financiële bijdrage levert aan projecten voor nieuwe bosaanleg in Nederland. Probos is verantwoordelijk voor de bosbouwkundige beoordeling, berekening van de CO2-vastlegging per project en de opleveringscontrole. Zij adviseert het Nationaal Groenfonds over bosbouwkundige aspecten van de ingediende projecten.

Lees meer...

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

Lees meer...

label