Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg, zijn aantrekkelijke biomassaproducenten. Ze zijn efficiënt te telen, zijn zeer geschikt voor de toegepaste conversietechnologie, zijn duurzaam en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Door de grote druk op de beschikbare grond vanuit de landbouw, natuurontwikkeling en stedenbouw, komt in Nederland de aanleg van wilgenplantages (op landbouwgronden) nog niet echt van de grond. Daarnaast ontbreekt het in Nederland aan een actuele kosten/batenanalyse voor de aanleg van wilgenplantages.
In dit project worden de meest kansrijke terreinen voor de aanleg van wilgenplantages als leveranciers van biomassa in Nederland bepaald en worden de daaraan gekoppelde randvoorwaarden geïnventariseerd. Het overzicht van de meest kansrijke terreinen wordt aangevuld met een actuele kosten/batenanalyse voor de realisatie en exploitatie van wilgenplantages. Voorbeelden van mogelijke kansrijke terreinen zijn: braakliggende bedrijventerreinen, waterretentiegebieden, robuuste verbindingszones, verlaten stortplaatsen, recreatiegebieden etc.
De uitkomsten van dit project fungeren als basis voor een communicatietraject dat de aanleg van wilgenplantages als leverancier van biomassa in Nederland stimuleert.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): AgentschapNL
periode van uitvoering: 2011

Resultaten

rapport:
verslag:

Tags

label