Publicaties Bosberichten: 2014

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Op de Nederlandse markt worden naar schatting 200 houtsoorten verhandeld, waarvan er ongeveer 30 veel worden toegepast. De laatste jaren komen er door certificering van duurzaam bosbeheer in de tropen steeds nieuwe houtsoorten bij. Deze houtsoorten veroveren maar met moeite een plekje in de markt. Houtdatabase.nl is een belangrijk hulpmiddel om de bekendheid van deze nieuwe houtsoorten te vergroten.

Die rundholzverarbeitenden Unternehmen in den Niederlanden haben im letzten Jahr mehr Rundholz aus niederländischem Wald verarbeitet als in den vorangegangenen Jahren. Dies ist ein günstiges Zeichen sowohl für die rundholzverarbeitende Industrie als auch für die niederländischen Waldbesitzer. Wenn die Ergebnisse aus der Befragung der im Rundholzbereich tätigen Unternehmen allerdings in Beziehung zu den Ergebnissen der sechsten niederländischen Waldinventur (6de NBI) gesetzt werden, entsteht ein für die niederländische Rundholzverarbeitung besorgniserregendes Bild.

Holz-Zentralblatt, 31 Oktober 2014

De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer de resultaten uit de rondhoutenquête echter gerelateerd worden aan de uitkomsten van de 6de Nederlandse bosinventarisatie, levert dit voor de Nederlandse rondhoutverwerking een zorgwekkend beeld op. Samenvatting in: de houtkrant 2014#19

De meeste beheerders weten wel dat toestellen in speeltuinen aan strenge veiligheidseisen dienen te voldoen, maar hoe zit dat eigenlijk met speeltoestellen in bosen natuurterreinen? En geldt deze wetgeving ook voor objecten die gebruikt worden als speeltoestel, maar daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn? In dit Bosbericht worden de vragen beantwoord die elke beheerder zich zou moeten stellen bij aanleg en onderhoud van (speel)objecten.

Wilgenplantages kunnen zich de laatste jaren verheugen op een toenemende belangstelling. Na de aanleg van het Flevo-energiehoutproject in 2000 kwamen er lange tijd geen nieuwe plantages bij. Echter, de laatste drie jaar zijn er maar liefst elf nieuwe wilgenplantages aangelegd in diverse innovatieve functiecombinaties. Dit Bosbericht geeft een overzicht van de stand van zaken.

Mountainbiken manifesteerde zich zo’n 25 jaar geleden in Nederland. De emoties bij beheerders en andere recreatiegroepen liepen vooral in de periode dat de sport sterk opkwam soms hoog op. Deze situatie is sterk verbeterd door gewenning en het feit dat mountainbikers zich beter zijn gaan gedragen. Maar nog steeds zoeken sommige beheerders naar een goede manier om hier mee om te gaan. Er is hierover het afgelopen decennium veel ervaring opgedaan. In dit Bosbericht wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het reguleren van mountainbiken in bos en natuur. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanleg van mountainbikeroutes.

Als bos- en natuurbeheerder wil je bij het planten van bomen en struiken dat ze goed aanslaan en een vitale beplanting gaan vormen die voldoet aan de gestelde beheerdoelen. Hiervoor is het belangrijk dat het plantmateriaal vitaal is, goede uiterlijke kenmerken heeft en van een geschikte genetische herkomst is. De eerste twee aspecten kunnen bij aflevering goed worden gecontroleerd, maar de genetische herkomst niet. Dit Bosbericht gaat in op de vraag hoe je als beheerder ervoor kunt zorgen dat je genetisch hoogwaardig plantmateriaal krijgt geleverd.

Resthout uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout (afvalhout) zijn belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de opwekking van duurzame energie. Hoewel de hoeveelheid resthout en gebruikt hout in 2012 fors lager is dan in voorgaande jaren, vormen deze houtstromen nog steeds een belangrijke grondstoffenbron.

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Wilgenplantages worden internationaal niet alleen steeds meer benut voor de productie van duurzame biomassa. Ze zijn ook zeer geschikt voor het zuiveren van afvalwater. Dit Bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor het combineren van biomassaproductie met waterzuivering in wilgenplantages.

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op dit moment wordt er nog maar weinig tak- en tophout geoogst. Probos onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor een economisch en ecologisch verantwoorde oogst. Dit Bosbericht laat zien dat er kansen zijn voor kostenefficiënte oogst, maar dat ook de effecten op de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit zwaar moeten meewegen.

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en geëxploiteerd. Uit een verkenning die Probos in opdracht van InnovatieNetwerk heeft uitgevoerd blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op een deel van deze (tijdelijk) onbenutte bedrijventerreinen.