Publicaties Bosberichten: 2012

Vrijwel elk stukje land in Nederland wil bos worden. In bossen komt dat goed uit, maar in bijvoorbeeld bermen, uiterwaarden en heideterreinen is spontane opslag vaak ongewenst. Er moeten dikwijls aanzienlijke kosten gemaakt worden om dit te verwijderen. Kan de Biobaler kosten besparen?

Een recent uitgevoerde studie laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om houtige biomassa in te zetten voor lokale energie, zoals voor warmte uit houtverbrandingsin stallaties. De biomassa komt vrij bij bosbeheer en landschapsonderhoud. Er blijkt in het projectgebied, het oostelijk deel van provincie Utrecht, voldoende potentieel om een regionale biomassaketen op te starten. Het project illustreert dat er volop kansen zijn het houtige biomassapotentieel in het Nederlandse bos, natuur en landschap beter te benutten.

Na het historische dieptepunt in 2009 lijkt er in 2011 sprake te zijn van een licht herstel binnen de Nederlandse rondhoutverwerking. Ten opzichte van 2009 is er sprake van een stijging van 11% in de hoeveelheid verwerkt rondhout. Dat blijkt uit de resultaten van de Probos rondhoutenquête onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland. Uit de resultaten komt verder duidelijk naar voren dat het belang van douglas en lariks toeneemt en dat loofhout voornamelijk als vezelhout naar het buitenland verdwijnt.

In het kader van het project ‘Duurzame houten verpakkingen’ heeft Stichting Probos onder grootverbruikers van houten pallets een onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat bij 79% van de respondenten maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in meer of mindere mate belangrijk is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Echter, slechts 13% van deze bedrijven stelt eisen aan de herkomst van het hout in de door hun gebruikte pallets en houten verpakkingen. In dit bosbericht worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De resultaten geven goed inzicht in de uitdagingen die er liggen om het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de emballage- en palletsector naar een hoger plan te tillen.

Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorpo raties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.

Mehr und mehr Bauherren, wie Kommunen, Wasser- und StraBenbaubehörden sowie Wohnungsbaugenossenschaften, möchten verhindern, dass ihr Verbrauch von Holz und Holzprodukten zur Vernichtung von Wald beiträgt. Die Zertifizierung der Waldwirtschaft sowie der Produktions- und Handelskette eignet sich sehr gut als Nachweis damr, dass das betreffende Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stamrnt. Urn diesen Bestrebungen eine solide Grundlage zu geben, treffen Bauherren u.a. Vereinbarungen mit dem FSC (Forest Stewardship Council) und entscheiden sich auf diese Weise mr die Verwendung von Holz und Holzprodukten mit dem FSC-Zeichen. Die Anforderung, dass FSC-zertifiziertes Holz verwendet werden muss, scheint aber noch lange nicht die Gewähr damr zu bieten, dass tatsächlich FSC-zertifiziertes Holz verwendet-wird.

Holz-Zentralblatt, 28 septmeber 2012

Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorpo raties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.

Vanaf 3 maart 2013 wordt de EU-houtverordening om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren van kracht. Nog maar weinig bosbeheerders en boseigenaren in Nederland zijn van deze nieuwe wetgeving op de hoogte. Dit terwijl de verordening wel gevolgen heeft voor iedereen die hout op de EU-markt brengt. Dit betekent dat ook boseigenaren, die hout op de Nederlandse markt brengen, met deze verordening te maken krijgen. Dit Bosbericht gaat in op deze nieuwe verordening en de gevolgen voor de Nederlandse bosbeheerder.

Bos vervult een cruciale rol in de samenleving. Het is de meest populaire recreatie bestemming van Nederland, biedt aan allerlei planten en dieren een leefomgeving, levert de duurzame grondstof hout, legt CO2 vast, houdt water vast en zo kan nog wel even worden doorgegaan. Met het oog op deze functies is het bosareaal in Nederland in de afgelopen twee eeuwen sterk gegroeid, maar hoe staat het er nu voor? Er is de laatste tijd discussie ontstaan in hoeverre Nederland momenteel een netto 'ontbosser' is. In dit Bosbericht proberen we een beeld te schetsen van de bosuitbreiding en de ontbossing in Nederland.

Wald erfüllt in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Er ist das beliebteste Naherholungsziel der Niederländer, bietet den verschiedensten Pflanzen und Tieren Lebensraum, liefert den nachwachdenden Rohstoff Holz, bindet CO2, speichert Wasser, und diese Reihe liesse sich noch weiter fortszen. Mit Blick auf diese Funktionen ist die Waldfläche in den Niederlanden in den letzten beiden Jahrhunderten stark gewachsen, aber wie sieht es derzeit aus? In letzter Zeit wird darüber diskutietr, inwieweit die Niederlande momenten ein "Netto-Entwalder" sind.

Holz-Zentralblatt, 28 septmeber 2012

Door de alsmaar stijgende vraag naar houtige biomassa liggen er kansen voor de aanleg van wilgenenergieplantages. Recent organiseerde Stichting Probos een oogstdemonstratie met een gespecialiseerde oogstmachine uit Denemarken. In dit Bosbericht leest u over deze oogstdemonstratie, maar vooral over de historie en toekomst van wilgenenergieplantages. Kunnen we ons, na de hoogtij dagen van de grienden, weer opmaken voor een revival van de wilgenteelt in Nederland?