Publicaties Bosberichten: 2011

Indonesië heeft lang weinig progressie geboekt met aantoonbaar verantwoord bosbeheer en is nog steeds berucht om grootschalige ontbossing. Echter, sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Zo heeft Indonesië afgelopen voorjaar in het kader van het FLEGT-actieplan van de Europese Unie een Voluntary Partnership Agreement (VPA) afgesloten, wat moet resulteren in legale houtstromen naar de EU. President Yudhoyono heeft bovendien plannen gepresenteerd om, met de nodige steun van buitenlandse donoren, de reductie van de CO2 -uitstoot terug te dringen. Dit zou neer moeten komen op het terugdringen van ontbossing en de president heeft zelfs gezegd de laatste drie jaar van zijn termijn te wijden aan het beschermen van de regenwouden. Mooie woorden die hij hopelijk waar gaat maken. Daarnaast zijn er de nodige private initiatieven, zoals certificering van verantwoord bosbeheer, waarmee de afgelopen tijd de nodige successen zijn geboekt.

Worldwide, thousands of timber species, each with its own properties, characteristics and applications, have been identified. Nevertheless, only a relatively small part is used for commercial purposes. Through (certification of) sustainable forest management, an effort is made to balance the composition of species of the forest. This increasingly brings 'new' timber types to the market. An excellent development for the forest, but it appears that introducing these species to the market is not easy. A reason for Probos to ask Boris Bakker, an International Timber Trade student, to find answers to the following questions: how can timber traders and processors better respond to the use of lesser known species and which resources can help them?

Er zijn wereldwijd duizenden houtsoorten geïdentificeerd met ieder zijn eigen eigen schappen, karakteristieken en toepassingen. Toch wordt maar een relatief klein deel gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij (certificering van) duurzaam bosbeheer wordt getracht de soortensamenstelling van het bos in balans te houden. Hierdoor komen in toenemende mate 'nieuwe' houtsoorten op de markt. Een prima ontwik keling voor het bos, maar het blijkt dat marktintroductie van deze soorten niet eenvoudig is. Reden voor Probos om Boris Bakker, student International Timber Trade, te vragen de antwoorden op de volgende vragen te laten uitzoeken: hoe kan de houthandel en -verwerking beter inspelen op het gebruik van minder bekende houtsoorten en welke middelen kunnen hen hierbij helpen?

Het natuurzorgsysteem voor (sport)evenementen in natuurterreinen is onder de naam 'S(up)port for Nature' in 2008 geïntroduceerd. Er waren een aantal voorlopers die het systeem vanaf het begin toepasten, maar nu wordt het steeds meer gemeen goed. Waarom wordt het steeds meer toegepast en wat zijn de voordelen?

De afgelopen jaren duikt de term ‘biobased economy’ steeds vaker op. De technolo gische ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels gaat het al over zaken zoals de productie van wasmiddelen, biobrandstoffen, auto-onderdelen en geur- en smaakstoffen. De gemene deler van dit alles is het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit betreft onder meer hout. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in Nederland en met welke uitdagingen de bos- en houtsector te maken heeft.

Het bosbeheer in Nederland heeft de afgelopen decennia vele veranderingen doorge maakt, onder andere als gevolg van publieke druk. Het is voor beheerders steeds moeilijker geworden om alle belangen een plek te geven in de duurzame functiever vulling van het bos. Bovendien wordt daardoor de lange termijn nog wel eens uit het oog verloren. Onze oosterburen hebben ook te maken met veel belangen, wensen en eisen. Hoe wordt er daar mee omgegaan in relatie tot de beheervisie en wat kunnen wij er in Nederland van leren? Probos ging kijken in de Spessart en stuitte op inter essante aspecten, zoals het concept van biotoopbomen, waarom voor verjonging vooral gebruik gemaakt wordt van zaaien en waarom voor één eikenstam 20.000 euro betaald wordt.

Wildcrossen is al jaren een doorn in het oog van de Nederlandse terreinbeheerders. Schade aan bospaden, gevaarlijke situaties, agressief gedrag en vooral geluidsover last zijn de belangrijkste problemen die wildcrossers met zich meebrengen. Inmiddels is bij onze zuiderburen een nieuw fenomeen in opspraak geraakt: de quad. Gaat deze snelle, wendbare vierwieler ook in Nederland voor problemen zorgen?

De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurren tie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële vraag voort of er in de toekomst genoeg hout beschikbaar is om aan de vraag vanuit zowel de traditionele houtverwerkende industrie als de energiesector te kunnen voldoen? Dit Bosbericht presenteert de resultaten van een recente EU studie waarin deze vraag centraal stond en waaraan Probos meewerkte.

Vijftien jaar geleden is de aanplant van populieren volledig ingezakt. Tot die tijd werden jaarlijks zo’n 600.000 populieren geplant. In 2005 heeft Probos alle popu lierenkwekers geënquêteerd en kwam toen uit op nog geen 40.000 stekken. Nieuws gierig naar de huidige stand van zaken heeft Probos de situatie weer in beeld gebracht. Zal de situatie verbeterd zijn?