Publicaties Bosberichten: 1999

Houtinkomsten zijn voor veel boseigenaren van groot belang voor de duurzame instandhouding van hun bossen. Reden om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de houtinkomsten te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de andere functies van het bos. Stichting Bos en Hout onderzocht de mogelijkheden om de inkomsten uit hakhout en het rendement op opsnoeien te verbeteren.

Hout is een belangrijke, veelzijdig toepasbare en bovenal vernieuwbare en dus milieuvriendelijke grondstof. Hoewel het publ iek de grondstof waardeert, staat de productie en verwerki ng van hout uit het Nederlandse bos op langere termijn onder druk. Het Actieplan Hout 2000 moet een gezonde basis creëren voor de Nederlandse bos- en houtsector.

De Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven hebben in 1998 minder Nederlands hout gebruikt en zijn meer gaan importeren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Bos en Hout naar het verbruik en de export van rondhout.

Waar in de beginjaren bij (certificering van) duurzaam bosbeheer de tropische bossen centraal stonden, staan nu alle bossen in de wereld in de schijnwerpers. Niet omdat bossen wereldwijd slecht worden beheerd, maar omdat de wereld haar ogen steeds meer richt op 'duurzaamheid'. Dit biedt kansen voor bos en hout, omdat zij producten en diensten leveren aan de maatschappij die duurzaam, dus blijvend voort te brengen zijn. Daarom zie je wereldwijd dat deze sector reageert. Van Maleisië tot Finland en van Canada tot Polen. Voor het zevende achtereenvolgende jaar wijdt de SBH een Bos en Hout Bericht aan dit onderwerp.

Deze kreet bereikt Stichting Bos en Hout steeds vaker van Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven. Als 30 bedrijven, die de helft van de Nederlandse rondhoutverwerking representeren, deze klacht uiten, dan is dat voor SBH reden om het probleem nader te onderzoeken. In dit Bos en Hout Bericht gaan we er uitgebreid op in.

Duizenden hectares landbouwgrond zullen de komende decennia beschikbaar komen voor ander gebruik. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. Nieuwe vormen van landgebru ik leveren kansen op voor een duu rzame ontwi kkel ing. Energieteelt in combinatie met andere functies en producten biedt interessante perspectieven. Dit B&H Bericht beschrijft het draagvlak voor combiteelt in Nederland.

Hout is het materiaal van de toekomst. Veelzijdig inzetbaar en afkomstig uit een hernieuwbare bron: het bos. Het product is meermalig te gebruiken en daarna in veel gevallen recyclebaar. Bovendien is voor productie en gebruik relatief weinig energie nodig. Kortom, hout is een materiaal met veel perspectief. Ook de Europese ministers van Landbouw en Natuurbeheer onderkenden dit het afgelopen jaar in Lissabon en riepen in een gezamenlijke verklaring op om het gebruik van hout uit milieuoverwegingen te stimuleren. De vraag is nu of boseigenaren en hout- en papierproducenten hier ook iets van merken. Zien zij de vraag naar hun producten ook stijgen? Een internationaal onderzoeksteam onderzocht de positie van hout en de houtverwerkende industrie ten opzichte van andere materialen en kwam tot opvallende vergelijkingen.

Het lukt de rijksoverheid niet om zijn doelstellingen op het gebied van bosuitbreiding te halen. Waarom niet? En wat kunnen we doen om er voor te zorgen dat er wel nieuwe bossen komen? Op basis van een aantal studies van Stichting Bos en Hout proberen we in dit Bericht antwoord te geven op deze vragen.