Publicaties Bosberichten: 1995

Elk najaar komen deskundigen in Geneve en Yokohama bij elkaar om de ontwikkelingen op de internationale houtmarkt van rondhout, gezaagd hout en houten plaatmaterialen te bespreken en het beleid voor de toekomst uit te zetten.ln Genève constateerde men onder andere voor het afgelopen jaar een voortgang van de heftige fluctuaties in de markt. Niemand heeft daar een verklaring voor. In Yokohama viel ook een voortzetting van een eerder ingezette trend waar te nemen: voor tropisch hout blijft Azië de belangrijkste markt. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de marktdiscussies tijdens beide vergaderingen.

De voormalige Sovjet-Unie bezat bijna een kwart van het totale wereldbosareaal. De Russische Federatie, als belangrijkste erfgenaam, beschikt daarmee over de grootste houtreserves ter wereld. Na omvangrijke hervormingen komt het economische herstel in de Russische Federatie geleidelijk aan op gang. Dat geldt ook voor de bos- en houtsector, die de afgelopen jaren een grote terugval doormaakte. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de sluimerende Russische woudreus.

De teelt van energiehout in speciale plantages is zowel voor het milieu als voor de landbouw van belang. Energieplantages zijn immers een duurzame energiebron, ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ze dragen bij aan vermindering van CO2-concentratie in de atmosfeer en zijn bovendien een aantrekkelijk alternatief voor braaklegging van landbouwgrond. Ondanks deze goede vooruitzichten staat de teelt van energiehout nog in de kinderschoenen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken.

Onlangs overleed toch nog plotseling onze voorzitter Gijs van Aardenne. Sinds vorig jaar leed hij aan de agressieve en ongeneeslijke spierziekte A.L.5. Van Aardenne was sinds juli 1988 voorzitter van de Stichting Bos en Hout. Door zijn dood verl iezen we veel eerder dan verwacht een zeer gewaardeerd, betrokken en integer bestuurder, die behalve voor de SBH van grote betekenis was voor de totale bosen houtsector. Ter nagedachtenis aan hem beschrijft oud-directeur Van der Meiden in dit Bos en Hout Bericht de voorzitter en persoon: Gijs van Aardenne.

Tags

Wereldwijd lijkt er eensgezindheid te bestaan over het feit dat duurzaam bosbeheer erkenning verdient in de vorm van een gegarandeerd certificaat. Hiermee eindigt meteen de eensgezindheid en begint een woud aan versch i Ilende men ingen en inz ichten. De ontwi kkel ingen bevi nden zich ineen stroomversnell ing en het spel kent veel spelers. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de stand van zaken.

In 1994 is het niet tropische rondhoutverbruik opnieuw gedaald. Ten opzichte van de topjaren 19901991 is er sprake van een teruggang van 240.000 m3 (-16%). De komende jaren zal het verbruik van de rondhoutverwerkende industrie, zoals het er nu naar uitziet, weer aantrekken met ongeveer 3%. In dit Bos en Hout Bericht de laatste stand van zaken.

Op 22 mei ondertekenden drie ministeries, vier provincies en een zestiental organisaties voor bos, milieu, natuur, hout, recreatie en landschap in de Balzaal van de Raad van State het Nederlands Bos Akkoord (NBA). Een unieke gebeurtenis, omdat organisaties met zeer verschillende doelstellingen hiermee een gemeenschappelijk uitgangspunt voor duurzaam bosbeheer onderschreven.

Tags

Nederland kampt met volle vuilstortplaatsen en een hoge uitstoot van kooldioxide door het gebruik van fossiele brandstoffen. Tot nu toe komt ook afvalhout op de stortplaats terecht. Doodzonde, want een nieuwe bestemming van dit hout kan het milieu op twee manieren dienen: ontlasten van de stortplaatsen en vervanging van fossiele brandstoffen. In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) nam de SBH de stroom afvalhout (resthout en oud hout) onder de loep. In dit Bos en Hout Bericht een impressie van het zojuist afgeronde onderzoek 'Naar een betere benutting in 2000'.

Voor bosbeleid is actuele informatie over hoe het Nederlandse bos zich ontwikkelt onontbeerlijk. Daarom startte de Overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktie (OH H) het project "Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout" (HOSP). Doel: veranderingen in onze bossen volgen, zoals bijvoorbeeld bijgroei en houtoogst, en prognoses maken van de toekomstige houtoogst. Sinds 1988 is de ontwikkeling in grote lijnen dat het huidige bosbeheer resulteert in een ouder bos, dat de bijgroei afneemt en dat de staande houtvoorraad toeneemt. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten van het veldwerk in 1994.

Tags

AI van oudsher zijn mensen gevoelsmatig verbonden met bomen en dan vooral met oude exemplaren. De kap van majestueuze bomen lokt bij velen protest uit. Om te voorkomen dat zelfs het gebruik van hout voor grote groepen ter discussie komt te staan, doet de bos en houtsector er verstandig aan om deze gevoelens serieus te nemen. Tien jaar geleden beschreef de inmiddels overleden heer J.T. Wassink in een Bos en Hout Bericht de achtergronden van dit verschijnsel. Vandaag de dag is zijn verhaal nog steeds actueel. Op veler verzoek publiceren we het opnieuw.

Tags

"Bos snijdt hout! Hoe rooien we het met ons bos"? Voorafgaand aan deze conferentie vorig jaar mei, waarin beleidsverantwoordelijken een belangrijke rol speelden, peilde de SBH de mening van 21 sleutelfiguren op het gebied van bosbeleid. "Hoe denken beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het bosbeleid over (houtproducerende) bossen in Nederland"? luidde de centrale vraag in het onderzoek. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten, afgezet tegen de mening van Floriade-bezoekers in de nazomer van 1992.

Tags

Het Nederlandse bosbedrijf leidt al jarenlang een marginaal bestaan. Om het hoofd boven water te kunnen houden proberen boseigenaren voortdurend op hun uitgaven te bezuinigen. Sinds 1993 staat het water ze echter tot aan de lippen. Sector en overheid beraadden zich vorig jaar dan ook over de ontstane situatie. Conclusie: een andere wijze van opereren op de houtmarkt, ondersteund door een houtbank voor Nederlands rondhout zou wel eens een uitkomst kunnen bieden. Dit Bos en Hout Bericht geeft een schets van de intussen ontwikkelde varianten.

Tags