Publicaties Bosberichten: 1994

In november stond tropisch hout op verschillende plaatsen in de wereld centraal: Nederland boog zich over het regeringsbeleid, in Florida hield men zich bezig met bedreigde soorten en in Japan stoeide de ITTO over de aanstaande evaluatie van de 2000 doelstelling. In dit Bos en Hout Bericht enkele hoogtepunten uit de meest recente ontwikkelingen.

De internationale houtmarkt beleeft roerige tijden. De vraag naar hout neemt sterk toe. Op veel plaatsen is zelfs sprake van een dreigend rondhouttekort; De prijzen voor het rondhout vertonen inmiddels sterke stijgingen evenals die voor de belangrijkste houtprodukten. Een compleet tegengestelde situatie dan die van nog geen jaar geleden. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen vanaf 1992, waarbij de Europese houtmarkt centraal staat.

Iedereen is ervan overtuigd dat hergebruik van papier "bomen spaart". Inmiddels is in veel landen hergebruik van (hout)vezels wettelijk verplicht. Het is dus bijzonder interessant om meer zicht te krijgen op de gevolgen voor alle geledingen, van boseigenaar tot consument. Het ECE Timber Committee organiseerde hierover onlangs een bijeenkomst. In dit Bos en Hout Bericht besteden we hier aandacht aan en geven een overzicht van de gevolgen van hergebruik van oudpapier.

Al meerdere eeuwen zijn er houtplantages in de wereld. Op het moment zijn er echter veel meer plantages dan vroeger en het areaal breidt zich zelfs snel uit. Zijn houtplantages het antwoord op de groeiende vraag naar hout- en papierprodukten? Dragen zij bij aan de oplossing van de ontbossingsproblematiek in de tropen? Dit Bos en Hout Bericht belicht de problematiek.

De Stichting ProBos zet zich sinds augustus 1993 in voor de versterking van de Positie van het bos door middel van communicatie. In die maand ging het bestuur van ProBos akkoord met de door de voorzitter opgestelde nota "Het bos spreekt", waarin een Public Relations & Public Affairs programma is ontwikkeld voor de jaren 1994 en 1995. Deze nota was de eerste stap voor de uitvoering van een strategie, zoals deze door de participanten van de Stichting ProBos was beoogd.

Tags

Hoe rooien we het met ons bos? Op woensdagmiddag 25 mei vormde kasteel Groeneveld in Baarn het decor voor de conferentie 'Bos snijdt hout'. Beleidsverantwoordelijken, pers en vertegenwoordigers uit de bos-, hout-, natuur- en milieusector bediscussieerden onder leiding van NOVA-presentator Charles Groenhuijsen de vraag: "Hoe rooien we het met ons bos?" Een impressie van een geanimeerde middag in Baarn.

Tags

In 1993 zien we een zich voortzettende daling van het niettropische rondhoutverbruik, veroorzaakt door een afnemende inzet bij zagerijen, papierindustrie en impregneerbedrijven. Zagerijen gebruiken minder populieren omdat de afzet van Nederlandse kistjes sterk daalde door de Duitse verpakkingswetgeving. In de papierindustrie daalt het verbruik van verse vezels uit rondhout en chips ten gunste van oud papier. Impregneerbedrijven hebben te maken met teruglopende orders en verscherpte milieu-eisen. In dit Bos en Hout Bericht de laatste stand van zaken.

In de herfst van 1992 verscheen het eerste evaluatierapport over het bosbeleid van de afgelopen vijf jaar. De resultaten maakten een herziening van het bosbeleid dringend noodzakelijk. Precies anderhalf jaar na deze evaluatie kon de Tweede Kamer zich uitspreken over het Bosbeleidsplan. In een uitgebreide commissie vergadering voerde staatssecretaris Gabor en zeven kamerleden het woord: De Graaf (CDA), Kersten (PvdA), Kamp (VVD), Eisma (D'66), Van üjik (Groenlinks), Leerling (RPF) en Van der Vlies (SGP). In grote lijnen waren staatssecretaris en Tweede Kamer het met elkaar eens. Zij willen meer aandacht voor de Nederlandse houtsector, geen exotenjacht, stemmen in met functiebeloning en bosuitbreiding en maken zich zorgen over bosbouwonderwijs en de duurzaamheidseis voor tropisch en niet-tropisch hout. Een verslag van een opvallend debat.

Tags

Het tropisch regenwoud blijft volop in de belangstelling staan. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en soms is het zelfs moeilijk om door de bomen het bos te zien. In januari van dit jaar werden de lidstaten van de International Tropical Timber Organization (lTTO) het eens over een nieuwe overeenkomst. Vervolgens was er veel publiciteit over een studie van het Wereld Natuur Fonds, die aantoonde dat een importverbod op tropisch hout juridisch onmogelijk is. De regering biedt de kamer dit voorjaar de tussentijdse evaluatie aan van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud. Het Convenant Tropisch Hout beleeft intussen ook weer roerige tijden, en teakplantages in Latijns-Amerika blijven de gemoederen bezig houden. Dit Bos en Hout Bericht zet de recente ontwikkelingen op een rij en beschrijft in het kort de tropisch houtstroom in Nederland.

De aanleg van nieuw bos en het inzetten van hout voor energie-opwekking zijn goed voor de bestrijding van het broeikaseffect. Beiden leveren een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid kooldioxyde in de atmosfeer. Vooral de vervanging van fossiele brandstoffen door hout blijkt belangrijk te zijn. De Stichting Bos en Hout onderzocht samen met het IBN/DLO in opdracht van de NOVEM welke bostypen en welke toepassingen van hout procentueel het hoogst scoorden. Het volledige rapport, getiteld "Bossen en hout op de koolstofbalans", verschijnt binnenkorf. Dit Bos en Hout Bericht biedt u vast een samenvatting.

Op 20 januari organiseerde de Stichting CPV (Stichting Research en Kenniscentrum Plantaardige Vezels) met medewerking van de NOVEM in het provinciehuis van Lelystad een symposium over de rol van snelgroeiend hout voor de energievoorziening. Dat het onderwerp grote belangstelling geniet bleek uit het feit dat beleidsverantwoordelijken, onderzoekers en geïnteresseerden uit landbouw, bosbouw, milieusector en energieproduktie zich massaal aanmeldden voor de studiedag. Dit Bos en Hout Bericht geeft de dag in hoofdlijnen weer en is een verkorte weergave van het uitgebreide verslag dat binnenkort bij het CPV verschijnt.

Op 17 januari jl. was het zover: de introductie van de kersverse regeringsbeslissing over bos: het Bosbeleidsplan. In Ouwehands Dierenpark presenteerde het Ministerie van LNV het prachtig uitgevoerde rapport in een even fraaie dia-produktie. Staatssecretaris Gabor verdedigde zijn plan met enthousiasme, maar vertegenwoordigers uit de bos- en houtsector lieten behalve lovende woorden ook zéér kritische geluiden horen. In dit Bos en Hout Bericht de visie van de Stichting Bos en Hout, zoals voorzitter Van Aardenne die verwoordde.

Tags