Publicaties Bosberichten: 1984

Vezelhont is een samenvattende naam voor hont dat wordt gebruikt voor de papierpulpfabrikage en voor dc fabrikage van spaan- en vezelplaten. Daarbij gaat hct in de regel om dun rondhout (ruw hout uit het bos) en om chips en houtafval die beide vrijkomen bij de verwerking van zaaghout. De pulp- én de platenindustrie kunnen dus in principe hetzelfde hout gebruiken, zij het dat de papierindustrie veelal hogere eisen stelt aan soort en kwaliteit. Zij betaalt er in het algemeen ook meer voor. Maar statistisch wordt geen verschil gemaakt tussen papierhout enerzijds en spaan- en vezelplaathout anderzijds.

Hout is een van de belangrijkste grondstoffen waarover de mens beschikt. Bossen moeten die grondstof voortbrengen. Bossen zijn ook één van de belangrijkste mogelijkheden voor de mens om zich in de vrije natuur te ontspannen. Nederland heeft veel mensen maar weinig bos waar ze kunnen vertieren en dus ook weinig mogelijkheden om het zo nodige hout te produceren. Dat maakt juist in een land als het onze een combinatie van recreatie en houtproduktie in hetzelfde bos niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk! Waar veel mensen wonen wordt veel hout gebruikt door die mensen zelf. Als ze zich dat realiseren zullen ze de noodzaak van houtkap, ook in het bos waar ze een deel van hun vrije tijd doorbrengen, moeten erkennen. Dat geeft een extra dimensie aan hun waardering voor dat bos!

Enige maanden geleden heeft ir. 1. T. Wassink op uitnodiging van de Braziliaanse regering een reis door Brazilië gemaakt. Doel van zijn bezoek was het uitbrengen van advies aan het Braziliaanse Staatsbosbeheer over verbetering van de marketing van hout. Wij vroegen deze tropisch- houtdeskundige om zijn impressies.

Nu de houtproduktie in het regeringsbeleid meer aandacht krijgt, nu in dit verband meer initiatieven tot verhoging van die produktie worden ontwikkeld, groeit het misverstand rond het begrip 'prodllktiebos'. Regelmatig komt men uitdrukkingen als 'dennenakkers', 'poplllierenplantages' en meer van dergelijke typeringen tegen in discussies rond de bosaanleg en ook in de publiciteit die daaraan wordt gegeven. Daarbij is sprake van veel misvattingen en van te weinig kennis van wat bos is en wat bosbouw inhoudt.

Op uitnodiging van de Zweedse pulp- en papierindustrie brachten wij in mei van dit jaar met enkele collega's uit andere EG-landen een bezoek aan Zweden. Bossen en houtverwerkende bedrijven werden bezocht en een aantal interessante discussies werd gevoerd, onder meer met de heer Falk, direkteur- generaal van de overkoepelende nationale bosbouworganisatie, de Nationale Bosbouw Raad. Dit artikel beoogt een korte schets te geven van de situatie in Zweden op het gebied van bos en hout, mede op grond van de tijdens dit bezoek verkregen informatie.

In 1983 berichtten wij reeds in "Bos en Hout Berichten" nummer 3 over een voorstudie van de Stichting Bos en Hout naar de mogelijkheden om in Nederland een houtstroomonderzoek op permanente basis in te stellen. Deze voorstudie werd mogelijk gemaakt door een belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels is deze voorstudie afgesloten en zijn de resultaten daarvan beschikbaar. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht. Eerst echter in het kort iets over het doel en de noodzaak van een houtstroomonderzoek.

Het lijkt een wat vreemde combinatie: Boseigendom, welvaart en houtoogst. Toch zijn bij een bepaald houtprijsniveau de verdeling van het bos over de verschillende soorten eigenaren en de welvaart die in een land heerst inderdaad van grote invloed op de mate waarin de houtoogst-mogeliJkheden worden benut. Een wat wrange variant zien we in ontwikkelingslanden Gebrek aan primaire levensbehoeften dwingt de bevolking tot een ongelimiteerde kap van brandhout of tot het opruimen van bos om landbouwgrond te krijgen. Het bos is er overwegend in handen van de overheid en dat betekent voor velen (en zeker niet alleen in de ontwikkelingslanden!) dat het van niemand of iedereen is De overheid zelf overigens zal, naarmate het land armer is en grotere schulden heeft, meer geneigd zijn op grote schaal hout te oogsten of te laten oogsten.

Tags

Hoe moeizaam de ontwikkeling van een gezamenlijke bos- en houtstrategie in de E. G. ook verloopt, een gunstige uitzondering vormt het researchbeleid. Terwijl nog een grootscheeps onderzoekprogramma op het gebied van bos en hout in uitvoering is, bereidt de E. G. alweer een nieuw communautair programma voor. Wij vroegen ir. R. P. van der Zwan, tot voor kort werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken, iets over vooral het lopende programma te vertellen.

Tags

Er bestaat weinig inzicht in het verkoopgedrag van de Nederlandse boseigenaren bij de verkoop van rondhout en de gevolgen daarvan voor de houtmarkt en de prijzen. Om te kunnen komen tot een verbetering van de marktsituatie van inlands rondhout en daarmee een bijdrage te leveren aan een goed permanent inzicht in de huidige houtstroom in Nederland, moet dit gedrag eerst inzichtelijk gemaakt worden. Op grond hiervan werd het op deze plaats besproken oriënterend, kwalitatief onderzoek verricht.

Tags

Populier is, zeker naar produktie gemeten, de belangrijkste Nederlandse loofhoutsoort: jaarlijks wordt in ons land naar schatting rond 200.000 m3 geoogst. Dit hout vindt vele toepassingen, waarvan de belangrijkste zijn gezaagd hout in verschillende kwaliteiten, klompen en mechanische pulp. De klompenfabricage is zelfs vrijwel geheel van populierehout afhankelijk! Een zeer klein deel van het in ons land geproduceerde zaaghout van populier wordt uitgevoerd; hetzelfde geldt voor de export van gezaagd populierehout. De invoer van met name zaaghout is veel groter. Aan die in- en uitvoer wordt in dit artikel aandacht besteed. Niet omdat de daarbij betrokken hoeveelheden hout op zich nu zo groot zijn, maar vooral omdat onze Stichting vaak vragen hierover krijgt. Want populier is een houtsoort die velen interesseert!

Tags

In het kader van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) te Genève is in de afgelopen vijf jaren een tiental vergaderingen gehouden over de grondstof tropisch hout. Dit ter uitvoering van de in Nairobi (1976) gesloten overeenkomst artikel 93 111 en artikel 124 V. Overigens, niet alleen hout is in dit verband ter sprake geweest, maar in afzonderlijke conferenties ook andere produkten zoals jute, koper, tin, mangaan en koffie, in totaal 18 grondstoffen. Op 18 november 1983 is men te Genève tot een conceptovereenkomst voor een Internationale Organisatie Tropisch Hout (ITTO) gekomen, die thans aan de diverse regeringen ter ondertekening wordt aangeboden.

Tags