Publicaties Bosberichten: 1983

Tussen het verantwoord gebruik van bossen en de verantwoorde opvoeding van kinderen liggen opmerkeljke overeenkomsten. De meest opvallende is wet dat de gebeurtenissen van één dag het hele leven ten goede of ten kwade kunnen keren. Wordt een stuk bos misbruikt, dan duren de gevolgen lang en zijn soms onherstelbaar. Iets dergelijks geldt overigens voor de bodems die onder het bos schuil gaan. Wat het zorgenkind is onder de kinderen, dat is tropenbos onder de bossen. Het heeft een delicate gezondheid. Indien het is aangetast, dan duurt het herstel lang. Weliswaar is het begaafd met vele kwaliteiten, maar dat gaat gepaard met een moeilijk karakter. Probeert men daaraan wat te doen, dan reageert het tropenbos maar al te dik· wijls op onverwachte, en zelden op voor de mens prettige wijze.

Bos en Hout Berichten nr 6 van dit jaar was het eerste in een reeks waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de invoer van de belangrijkste houtsortimenten en primaire houtprodukten. In nr 6 kwamen naald-zaaghout en gezaagd naaldhout aan de orde. Nu zijn plaatmaterialen aan de beurt. Ook hierbij kan slechts sprake zijn van een globale behandeling.

Massale bossterfte, zure regen . .. begrippen die gemeengoed zijn geworden, zowel in de publiciteit als, mede daardoor, in de politiek. Er is kennelijk iets aan de hand dat voor de bosbouw maar ook voor de houtmarkt ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Oe voorzitter van de Duitse Forstwirtschaftsrat heeft onlangs meegedeeld dat houtexperts in zijn raad bezig zijn een noodprogramma "Holzverwertung beim Waldsterben" te ontwerpen. Wat is er precies aan de hand? Wij vroegen een deskundige bij uitstek, ir. J van den Burg van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "Oe oorschkamp", in dit Bos en Hout Bericht daarover iets te vertellen.

De Natuurbeschermingswet geeft tie regering de mogelijkheid een gebied tot "beschermd natuurmonument" te verklaren. Dit legt de eigenaar beperkingen op. Voor bossen kan dit tot een vermindering van de houtproduktie leiden.

Tags

Voor een land als Nederland, dat zo sterk op de invoer van hout en houtprodukten is aangewezen, is een goed inzicht in de herkomst van die invoer en in de ontwikkelingen die daarbij optreden onmisbaar. De houtmarkt in de landen van herkomst. ook de bospolitieke ontwikkelingen die zich daar voordoen, bepalen immers in sterke mate in hoeverre wij in de toekomst in voldoende mate over houtprodukten uit die landen kunnen beschikken.

  • Brief van EZ aan Tweede Kamer over Beleidsvoornemens ten aanzien van de Nederlandse Houtvoorziening.
  • Nota Commissie van de EG "Programma vanCommunautaire Maatregelen voor de Houtsektor. Voorstel voor een resolutie van de Raad.

Tags

Hout wordt in vele soorten, kwaliteiten, bewerkingsstadia en afmetingen verhandeld. Als onbewerkt hout wordt het bovendien "op stam", d.w.z. staande in het bos, of "geveld" verkocht. Het is tevens van belang op welke plaats het hout geleverd wordt: In het bos, langs de weg, op de truck, free along ship (FAS). elF op een bepaalde bestemmingsplaats (costs, insurance, freight), en andere mogelijkheden. AI deze faktoren, evenals uiteraard het uiteindelijke gebruiksdoel van het hout hebben invloed op de effectieve, de betaalde of te betalen prijs.

De Stichting Bos en Hout gaat een onderzoek instellen hoe permanent beschikt kan worden over een "up to date" overzicht van de stroom van hout en houtprodukten in Nederland Zij is daartoe in staat gesteld door een belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken.

Ruim een vijfde van het hout dat Nederland importeert, is uit de tropen afkomstig. Dit komt overeen met iets minder dan 20% van het totale verbruik; tien procent daarvan is namelijk uit onze eigen houtopstanden afkomstig. De tabel op deze pagina toont aan om hoeveel m3's die import gaat.

De meest onverwachte ontwikkeling in de bospolitiek in 1982 is ongetwijfeld het besluit geweest om Natuurbehoud en Openluchtrecreatie over te brengen naar het Ministerie van Landbouw en Visserij. Dergelijke verrassingen zijn alleen bij kabinetsformaties mogelijk!

Tags