label

Projecten naar werkvelden

 

Beter Bos

Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een lange termijn visie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties. Lees meer...

Meer info

Duurzame ketens

Bosbeheer staat niet op zichzelf, maar wordt door talloze actoren en sectoren beïnvloed. Rondom het bos zijn er diverse bosketens die van invloed zijn op het bosbeheer. Aan de voorkant van de keten zijn er de toeleverende partijen, zoals kwekers, machinefabrikanten en loonwerkers. Lees meer...

Meer info

Meer Bos

Bossen vervullen vele economische, ecologische en sociale functies en voorzien daarom in een grote maatschappelijke behoefte. Het Nederlandse bosareaal is desondanks zeer beperkt, zeker in de drukbevolkte delen van Nederland. Lees meer...

Meer info

Het bosbedrijf

Duurzaam bosbeheer is niet alleen afhankelijk van het praktische bosbeheer. Ook de wijze waarop het bosbedrijf is georganiseerd en gefinancierd is van grote invloed. Vragen die hierbij bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: Hoe financier je het bosbeheer? Lees meer...

Meer info

Goede Cijfers

Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken en marktgegevens op het gebied van bos en de bosketens, waaronder hout. Lees meer...

Meer info

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Probos ziet houtige biomassa als een belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Biomassa is een hernieuwbare grondstof en energiebron die wordt gezien als een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Lees meer...

Meer info